Publicēts 20.06.2019
Pazinojums par telpu nomas publisko izsoli Silmalas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Silmalas pagasta pārvalde” rīko telpu nomas publisko izsoli ar augšupejošu soli nedzīvojamās telpas 66,4 m², kadastra apzīmējums 7888 014 0075 001, kas atrodas Saules ielā 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads,LV4630.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.06.2019
Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Sakstagala pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Sakstagala pagasta pārvalde” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā esošo kapsētu teritorijās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.06.2019
Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Ilzeskalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Ilzeskalna pagasta pārvalde” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošo kapsētu teritorijās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.05.2019
Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu Lūznavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagasta pārvalde” struktūrvienība „Lūznavas pagasta pārvalde” paziņo, ka Lūznavas pagastā uzņēmējs plāno nozāģēt 5 kokus - ošus savā īpašumā Pils ielā 5, Lūznavā, Lūznavas pagastā Rēzeknes novadā, jo tie rada apdraudējumu esošajai un perspektīvajai ēkai. Zemes vienības kadastra Nr.7868 002 0445.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2019
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Kaunatas pagastā
Kaunatas pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu 16 koku nozāģēšanai Kaunatas ciemata Dārzu ielas ceļa malas posmā no 0,0km līdz 0,2km, kadastra Nr.78620050408: 1 osis diametrā 44cm un 16 kļavas diametrā 28cm – 66cm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma-zemes vienības Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē, atsavināšanu pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Izsoles vieta un datums – 2019. gada 18. jūnijā, plkst. 10:30, Rēzeknes novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, 21. kabinetā, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV - 4601.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2019
Paziņojums par publisko apspriešanu
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā esošās kapsētu teritorijās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2019
Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Maltas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Maltas pagasta pārvalde” paziņo, ka izsole, kas bija plānota 2019. gada 8. maijā plkst.14:00, tiek pārcelta uz 2019. gada 16. maiju plkst.14:00, Maltas pagasta pārvaldes telpās Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 78700050046 mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.05.2019
Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Maltas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Maltas pagasta pārvalde” paziņo, ka 2019. gada 8. maijā plkst.14:00 Maltas pagasta pārvaldes telpās Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 78700050046 mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.05.2019
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Sprīdītis” izsoli Nautrēnu pagastā
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nautrēnu pagasta pārvaldē pie lietvedes pēc adreses "Pagastmāja", Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2019. gada 3. jūnijam.
 Lasīt vairāk