Skatīt "Noteikumi"

Noteikumi

Noteikumu apstiprināšanas datums
Noteiku-mu
numurs
Noteikumu nosaukums Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
Konsolidētā redakcija
(pēdējais datums)
Noteikumu spēkā stāšanās datums Publikācijas avots presē Noteikumu spēkā esamība
01.10.2009.
Nr.1
„Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem Rēzeknes novada pašvaldībā 2009./2010.mācību gadā”. Atzīti par spēku zaudējušiem ar noteikumiem Nr.2
-
01.10.2009.
-
spēkā neesoši
no 02.09.2010.
02.09.2010.
Nr.2
 „Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Rēzeknes novada pašvaldībā” Grozīti ar:
1. Rēzeknes novada domes 2010.gada 4.novembra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.septembra noteikumu Nr.2 „Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem Rēzeknes novada pašvaldībā” grozījumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 2.§)
2. Rēzeknes novada domes 2011.gada 15.septembra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.septembra noteikumu Nr.2 „Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem Rēzeknes novada pašvaldībā” grozījumu apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 1.§)
3. Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.novembra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.septembra noteikumu Nr.2 „Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem Rēzeknes novada pašvaldībā” grozījumu apstiprināšanu” (protokols Nr.22, 2.§)
4. Rēzeknes novada domes 2013.gada 1.augusta lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.septembra noteikumu Nr.2 „Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem Rēzeknes novada pašvaldībā” grozījumu apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 2.§)
5. Rēzeknes novada domes 2016.gada 8.septembra lēmumu „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.septembra noteikumos Nr.2 „Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem Rēzeknes novada pašvaldībā” ” (protokols Nr.21, 2.§)
08.09.2016.
02.09.2010.
piemērojami no 01.09.2010.
-
spēkā neesoši no 11.02.2020.
26.11.2010.
(Pašvaldības izpilddirektors)
bez Nr.
„Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu datortehnikas lietošanas noteikumi”
-
-
26.10.2010.
-
spēkā esoši
02.12.2010.

Nr.3.
„Par autotransporta izmantošanu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs”

1. Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2017. gada 7. septembra lēmumu (protokols Nr.22, 5.§)

2. Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2018. gada 4. janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 1.§)

3. Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. septembra lēmumu (protokols Nr.21, 58.§) 04.01.2018.

4. Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.novembra lēmumu (protokols Nr.26, 10.§)

21.11.2019.
26.10.2010.
-
spēkā esoši
03.03.2011.
Nr.4
 „Par Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”
Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2014. gada 3. jūlija lēmumu “Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011. gada 3. marta Noteikumu Nr 4 “Par Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” 7. pielikumā
2) Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumu (protokols Nr.28, 5.§)
19.12.2019.
01.04.2011.
-
spēkā esoši
15.09.2011.
Nr.5
 „Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”
1) Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2017. gada 7. decembra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011. gada 15. septembra noteikumos Nr.5 „Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”, kas stājas spēkā 2017. gada 7. decembrī.
2.) Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2019. gada 20. jūnija sēdes protokolu Nr.14, 5.§.
20.06.2019.
01.10.2011.
-
spēkā esoši
01.03.2012.
Nr.6
“Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultāta iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”

1) Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2014.gada 16.janvāra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.1, 1.§)

2) Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.decembra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.30, 4.§)

3) Grozīti ar Rēzeknes novada domes 07.03.2019. lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 01.03.2012. noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.6, 6.§)

4) Grozīti ar Rēzeknes novada domes 04.04.2019. lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 01.03.2012. noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.7, 3.§)

5) Grozīti ar Rēzeknes novada domes 16.01.2020. lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 01.03.2012. noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.3, 1.§)

16.01.2020. 01.03.2012.
-
spēkā esoši
01.03.2012.
Nr.7
„Par aukstā un karstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas, lietošanas un pārbaudes kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”
-
-
17.03.2012.
laikraksts „Rēzeknes Vēstis” 16.03.2012.
spēkā neesoši no 14.04.2017.
05.04.2012.
Nr.8
-
-
05.04.2012.
-
spēkā esoši

30.04.2014.

Nr.9 “Par personāla atlases kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” Grozīti ar Rēzeknes novada domes 04.04.2019. lēmumu „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 30.04.2014. noteikumos Nr.9 „Par personāla atlases kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.7, 4.§) 04.04.2019 01.05.2014. - spēkā esoši

30.04.2014.

Nr.10 “Par prasībām, pienemot darbā jaunos darbiniekus Rēzeknes novada pašvaldībā” 1) Grozīti ar Rēzeknes novada domes 04.04.2019. lēmumu „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 30.04.2014. noteikumos Nr.10 „Par prasībām, pieņemot darbā jaunos darbiniekus Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.7, 5.§)
2) Grozīti ar Rēzeknes novada domes 20.02.2020. lēmumu (protokols Nr.6, 2.§)
20.02.2020. 01.05.2014. - spēkā esoši
03.07.2014. Nr.11 „Mobilo telefonu iegādes, piešķiršanas un izmantošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem)” Grozīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 19. februāra noteikumiem Nr.15 “Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 11″Mobilo telefonu iegādes, piešķiršanas un izmantošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem)”" 20.02.2015. 03.07.2014. spēkā esoši

04.09.2014.

Nr.12 „Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā”
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.3.
1) Grozīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 17.decembra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumos Nr.12 „Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.26, 2.§)
2) Grozīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumos Nr.12 „Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.17, 3.§)
3) Grozīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 1.marta lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumos Nr.12 „Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.6, 7.§)
01.03.2018. 04.09.2014. - spēkā neesoši no 15.10.2020.

04.09.2014.

Nr.13 „Kārtība, kādā Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta „B” kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana” Atzīti par spēku zaudējušiem - 05.09.2014. - spēkā neesoši no 20.07.2018.

04.12.2014.

Nr.14 Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.decembra noteikumi Nr.14 „Kārtība, kādā piešķir Rēzeknes novada domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” - 04.12.2014. - spēkā esoši

20.08.2015.

Nr.16 Par Rēzeknes novada pašvaldības dienesta dzīvokļu izīrēšanas kārtību” 01.09.2015. spēkā esoši

17.09.2015.

Nr.17 „Par ūdenstilpju iznomāšanas un nomas tiesību izsoles kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” - - 01.10.2015. - spēkā esoši

18.02.2016.

Nr.18 “Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2016.gada 16.jūnija lēmumu (protokols Nr.14, 1.§)
Grozīti Rēzeknes novada domes 2018. gada 1. marta sēdē (protokols Nr.6, 9.§)
Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. marta sēdē (protokols Nr.7 10.§)
22.03.2019.  19.02.2016. - spēkā esoši

17.03.2016.

Nr.19 “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās Rēzeknes novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus” - - 18.03.2016. - spēkā esoši

19.05.2016.

Nr.20 “Kārtība, kādā Rēzeknes novada pašvaldībā notiek neapbūvētu pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšana” Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2016 .gada 21. jūlija lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 19. maija noteikumos Nr.20 „ Kārtība, kādā Rēzeknes novada pašvaldībā notiek neapbūvētu pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšana”” (protokols Nr.16, 5.§) 22.07.2016. 20.05.2016. - spēkā esoši

21.07.2016.

Nr.21. Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu Rēzeknes novadā” - - 22.07.2016. - spēkā esoši

15.09.2016.

Nr.22. “Kārtība, kādā tiek izsniegta Rēzeknes novada pašvaldības atļauja darbiem pašvaldības autoceļu aizsargjoslā” - - 16.09.2016 - spēkā esoši

06.10.2016.

Nr.23. “Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu apsekošanu Rēzeknes novadā”  -  -  07.10.2016 -  spēkā esoši

02.03.2017.

Nr.24. “Par pašvaldības kapitālsabiedrību budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību”
Pielikums1
Pielikums2
Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2020.gada 5.marta sēdes lēmumu (prot.nr.7; 4.§) - 05.03.2020. - spēkā esoši

20.04.2017.

Nr.25. “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” - - 21.04.2017. - spēkā esoši

20.04.2017.

Nr.26. “Par kapitālsabiedrību valdes locekļu un darbinieku atlīdzību” - - 21.04.2017. - spēkā esoši

17.08.2017.

Nr.27. “Kārtība, kādā notiek nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana, uzskaite, administrēšana un parāda piedziņa Rēzeknes novada pašvaldībā” - - 18.08.2017. - spēkā esoši

07.09.2017.

Nr.28. “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs un Adamovas speciālajā internātpamatskolā” Grozīti ar Rēzeknes novada domes 07.03.2019. lēmumu „Par grozījumu veikšanu Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 7. septembra noteikumos Nr.28 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs un Adamovas speciālajā internāt-pamatskolā””(protokols Nr.6, 7.§) 07.03.2019. 08.09.2017. - spēkā esoši

21.09.2017.

Nr.29. “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā” ar pielikumu Grozīti ar Rēzeknes novada domes 07.03.2019. lēmumu „ Par grozījuma veikšanu Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 21. septembra noteikumos Nr.29 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā””(protokols Nr.6, 8.§) 07.03.2019. 21.09.2017. - spēkā esoši

7.06.2018.

Nr.30. Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 7. jūnija noteikumi Nr.30 “Klientu apkalpošanas noteikumi Rēzeknes novada pašvaldības institūcijās” - -  7.06.2018.  -  Spēkā esoši

19.07.2018.

Nr.32. “Kārtība, kādā Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta “B” kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana” Grozīti ar Rēzeknes novada Domes 2020.gada 5. marta sēdes lēmumu (protokols Nr. 7, 1.§) 05.03.2020. 20.07.2018. - Spēkā esoši

06.02.2020.

Nr.33. “Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Rēzeknes novada pašvaldībā” - - 06.02.2020. - spēkā esoši

15.10.2020.

Nr.34. “Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā” - - 15.10.2020. - spēkā esoši