Publicēts 26.04.2019
Privatizācijas aģentūras sludinājums par izsoli Lendžu pagastā
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Stacija Taudejāni 2”, Skangaļos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā – izsoles sākumcena EUR 320.00, nodrošinājums EUR 32.00, izsole 19.06.2019. plkst.13-00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2019
Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli SIA “Strūžānu siltums”
Izsoles priekšmets: nekustamais īpašums “Autogarāža -1”, kadastra Nr.78940020199001. Nekustamais īpašums sastāv no garāžas 476,6 kvadrātmetru platībā. Zemes īpašnieks ir pašvaldība un tā netiek pārdota. Izsoles sākumcena 2403,02 EUR (divi tūkstoši četri simti trīs euro,02 centi) un izsoles solis – 100,00 EURO (viens simts euro, 00 centi). Dalības maksa 15,00 EUR (piecpadsmit euro,00 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.04.2019
Publicējamā informācija par “Pirmais dambis” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā nomas tiesību izsoli pieguļošo hidrobūvju uzturēšanai
Nomas objekts – nekustamais īpašums “Pirmais dambis” ar kadastra numuru 7874 002 0119 zeme – 9,96ha platība un uz šīs zemes atrodošos pašvaldības valdījumā esošo inženierbūvi (dambi ar nenostiprinātām nogāzēm) ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0119 001, lietošanas mērķis – pieguļošo hidrobūvju uzturēšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.04.2019
Privatizācijas aģentūras paziņojums
VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo, ka 05.04.2019. noslēgts nekustamā īpašuma “Rozeļmuižas stallis” Rozeļmuižā, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., kad. Nr.78920020305, pirkuma līgums. Pircējs A.Skrebeļs, pirkuma cena 810 EUR
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.04.2019
Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes lēmumu
Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes lēmumu
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.04.2019
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Ozolmuižas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolmuižas pagasta pārvalde” plāno veikt 14 (četrpadsmit) koku izciršanu un 13 (trīspadsmit) kokiem vainagu sakopšanu
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.03.2019
Paziņojums publiskai apspriešanai par koku zāģēšanu Stoļerovā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības „ Stoļerovas pagasta pārvalde” paziņo par koku nociršanu Stoļerovas pagasta ciemata centrā, Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes:
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.03.2019
Paziņojums par koku izciršanu Silmalas pagastā
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Silmalas pagasta pārvaldē līdz 2019. gada 5. aprīlim, e-pats info@silmala.lv, tālrunis 646 44830.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.03.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību darbnīca” metināšanas telpas Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību darbnīca”, ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113 002, adrese: Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, metināšanas telpas: Nr.1 (88.3 m2), Nr.2 (7 m2) un Nr.3 (7.5 m2), lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.03.2019
Sludinājums par neizīrēta valsts dzīvokļa atklātu izsoli
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Lapsiņas”, Dreijerovkā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā – izsoles sākumcena EUR 690.00, nodrošinājums EUR 69.00, izsole 23.05.2019. plkst.14-30.
 Lasīt vairāk