Publicēts 23.11.2018
VAS “Latvijas Pasts” īpašumu izsoles
VAS „Latvijas Pasts” 2018.gada 06.decembrī plkst. 11.30 izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu.
Pieteikšanās un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā no 01.11.2018. līdz 30.11.2018.
Izsoles sākumcena- 2 700 EUR.
Zeme 373 m2, ēka 113,4 m2.
VAS „Latvijas Pasts” 2018.gada 07. decembrī plkst. 13.30 izsolē ar lejupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu.
Pieteikšanās un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā no 01.11.2018. līdz 30.11.2018.
Izsoles sākumcena -10 000 EUR.
Zeme 459 m2, ēka 125,7 m2 un saimniecības ēka.
Detalizēta informācija par izsolēm var saņemt pie izsoles rikotajiem pa tālruņiem 23070720, 29420864.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2018
Publicējamā informācija par kustamās mantas – traktora piekabes 2PTS 4 pārdošanu mutiskā izsolē Lendžu pagastā
Izsoles vieta un datums – Lendžu pagasta pārvaldes telpas, Viraudas ielā 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, 2018. gada 11. decembrī, plkst.10.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.11.2018
Pazinojums par koku izciršanu ārpus meža Maltas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” ierosinājumu, Maltas pagastā plānots veikt 17 koku izciršanu, kas atrodas Maltas ciemata centrā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.11.2018
Cirsmu izsole nekustamā īpašumā “Ziemelis” Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Ziemelis ” kadastra numurs 7872 008 0423, Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.11.2018
Cirsmu izsole nekustamā īpašumā “Rubeņi” Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Rubeņi 1 ” kadastra numurs 7872 010 0120, Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.11.2018
Kustamā īpašuma – pasažieru autobusa MAN FRH 422 atsavināšanas izsole ar lejupejošu soli Kaunatas pagastā
1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldībai, Kaunatas pagasta pārvalde turēšanā nodotais, pasažieru autobuss MAN FRH 422, valsts Nr. HH9699, gaiši pelēkā krāsā .
2. Izsoles sākumcena EUR 5040.00 (pieci tūkstoši četrdesmit euro, 00 centi), izsoles solis 100.00 (viens simts euro 00 centi).
3. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda EUR 504.00 (pieci simti četri euro centi) un dalības maksa EUR 10.00 (desmit euro 00 centi).
4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2018.gada 21.novembris, plkst.10.00, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā , adrese: Rāznas ielā iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4622
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.11.2018
Paziņojums par publisko apspriešanu Pušas pagasta ciema teritorijā
Rēzeknes novada Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienība „Pušas pagasta pārvalde” paziņo par koku nociršanu Pušas pagasta ciema teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.10.2018
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Ozolaines pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde plāno veikt 4 (četru) koku (3 bērzu un 1 priedes, diametrs – 30 - 50cm), kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0205, Kampišķos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā (Andronovas/Kampišķu kapu teritorijā).
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvaldē (“Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes, sākot no šī gada 1.novembra līdz šī gada 16.novembrim.
Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2018
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Pagasts” Bērzgales kultūras nama telpas Nr.43 Rītupes ielā 34, Bērzgalē telpu nomu pasta pakalpojumu sniegšanai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Pagasts” Bērzgales kultūras nama telpas Nr.43 Rītupes ielā 34 Bērzgalē, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads – pasta pakalpojumu sniegšana, kopplatībā – 10.1 m2 ar kadastra numuru 7844 002 0260, adrese: Rītupes ielā 34, Bērzgalē, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads , Rēzekne, LV - 4612, lietošanas mērķis – pasta pakalpojumu sniegšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē traktoru FORD TW-30
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – traktoru FORD TW-30, valsts reģistrācijas numurs T7258LR, nosacītā cena ir 4500,00 EUR, kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk