E-iesniegumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Rēzeknes novada pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: e-pasts: info@rezeknesnovads.lv (elektroniskā pasta ziņojumiem pievienoto datņu kopējais pieļaujamais lielums nedrīkst pārsniegt 10 megabaitus)

Iesniegumu pašvaldībai var iesniegt, izmantojot portālu www.latvija.lv

Aicinām uzdot jautājumus Rēzeknes novada domes deputātiem un pašvaldības darbiniekiem,  izmantojot mājaslapā piedāvāto iespēju:

(forma atrodama labās malas apakšpusē)

Rēzeknes novada pašvaldība nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, par elektronisko datu nesēju izmantojot elektronisko pastu.

Piedāvājam iespēju pakalpojumu pieprasīt elektroniski, iesniedzot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu.

Elektroniskā pasta adrese iesnieguma par pakalpojumiem iesniegšanai, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, ir: info@rezeknesnovads.lv

Papildus MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem, pašvaldība pieņem arī šādus ar drošu elektronisko parakstu parakstītus datņu formātus: noformētam tekstam – DOC; elektroniskajām tabulām – XLS; portatīvā dokumenta formātu PDF.