Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033

riteniRēzeknes novada dome 2013.gada 21.februāra sēdē apstiprināja precizēto Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2033 (prot. Nr.5, 95.p.), par kuru Latgales plānošanas reģions ir sniedzis pozitīvu atzinumu.Darbs pie stratēģijas izstrādes ilga vairāk nekā gadu, izstrādes laikā organizējot gan darba grupu tikšanās, gan sabiedriskās apspriešanas pasākumus.
Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments ar plānošanas periodu līdz 2033.gadam, kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Stratēģijā definētā Rēzeknes novada attīstības vīzija ir „Rēzeknes novads – latgaliskās kultūras identitātes centrs Latvijā un pasaulē, starp Latvijas lielākajiem ezeriem, ar mūsdienīgu ražošanu, dzīvām tradīcijām lauku sētā, un aktīvu, veselīgu dzīves un atpūtas vidi.”.
Vietējās pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu hierarhijā ilgtspējīgas attīstības stratēģija atrodas visaugstāk, kas nozīmē, ka turpmāk ikviens novada pašvaldības plānošanas dokuments (attīstības programma, nozaru stratēģija u.tml.) tiks izstrādāts, ņemot vērā stratēģijā noteiktos attīstības virzienus.
Ikviens interesents ar stratēģiju var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā (27.kabinets), Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, kā arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā internetā old.rezeknesnovads.lv sadaļā „Attīstības plānošana”.
Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokuments izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 “Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033

Sēdes protokols

esf