Publicēts 06.02.2020
Uzsākta valsts nekustamā īpašuma “Kūts”, Tūju ielā 3, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā privatizācija
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo, ka uzsākta valsts nekustamā īpašuma “Kūts”, Tūju ielā 3, Stoļerovā, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., kadastra Nr.78920020254, privatizācija.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.01.2020
Par nekustamo īpašumu Rēzeknes novadā izsolēm
VAS "Latvijas Pasts" informē, ka pieņemts lēmums par nekustamo īpašumu Rēzeknē un Rēzeknes novada Rikavas, Ozolaines, Sakstagala un Ilzeskalna pagastā atsavināšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukmale” Ilzeskalna pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. janvāra sēdes (protokols Nr.3, 4.§, 3.punkts) lēmumu ”Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukmale”, Ilzeskalna pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība ,,Ilzeskalna pagasta pārvalde“ paziņo par nekustamā īpašuma “Laukmale”, kas atrodas Rēzeknes novada Ilzeskalna pagastā ar kadastra Nr.7858 006 0035, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.7858 006 0035 platība 3,36 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dūjas” Ilzeskalna pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. janvāra sēdes (protokols Nr.3, 3.§, 3.punkts) lēmumu ”Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dūjas”, Ilzeskalna pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība ,,Ilzeskalna pagasta pārvalde“ paziņo par nekustamā īpašuma “Dūjas”, kas atrodas Rēzeknes novada Ilzeskalna pagastā ar kadastra Nr.7858 006 0355, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.7858 006 0355 platība 3,06 ha, tai skaitā 2,14 ha meža, atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.01.2020
Paziņojums par publisko apspriešanu Kaunatas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” paziņo par publisko apspriešanu 157 koku ciršanai pašvaldības un kopīpašumā esošās teritorijās. Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus Kaunatas pagastu apvienībā no 05.02.2020. līdz 19.02.2020., Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622; tel. 64667000; e-pasts: kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv. Pagastu pārvaldēm: info@stolerova.lv, tel. 64644192; info@kaunata.lv, tel. 64667000; info@cornaja.lv, tel. 64637598; info@griskani.lv, tel. 64640431.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.01.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma – ēkas daļas un ar to funkcionāli saistītās zemes vienības – Rikavas pagastā nomas tiesību izsoli komercdarbībai
Nomas objekts – Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7882 007 0309 sastāvā esošās būves ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0309 001 daļa 1284,40 m2 platībā (telpas Nr.1 – Nr.23 un Nr.44 – Nr.82) un ar to funkcionāli saistītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0309 daļa 0,15 ha platībā, adrese: Skolas ielā 5, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novads, LV-4648, lietošanas mērķis – komercdarbība.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.12.2019
Publicējamā informācija par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas CRYSLER GRAND VOYAGER pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2020. gada 29. janvārim plkst.12.00 Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 17. kabinetā (pieņemamajā telpā)
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.12.2019
Publicējamā informācija par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas AUDI A6 pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2020. gada 29. janvārim plkst.12.00 Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 17.kabinetā (pieņemamajā telpā)
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.12.2019
Publicējamā informācija par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.3, kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Silmalas pagastā, izsoles rezultātiem
Apstiprināti Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.3, kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Silmalas pagastā, izsoles rezultāti, nosakot par izsoles uzvarētāju personu, kura ieguva pirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu – 1596,34 eiro.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.12.2019
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni 60” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. novembra sēdes lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni 60” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli” (protokols Nr.26, 24.§, 4.punkts), Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība ,, Griškānu pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni 60”, kas atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagastā ar kadastra Nr. 7856 001 0465, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0465 platība 0,0375 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk