Rēzeknes novada pašvaldības atbalsts uzņēmējiem

lernnRēzeknes novada pašvaldība un visas 25 Rēzeknes novada pagastu pārvaldes 2014. gada 8. jūlijā izveidoja nodibinājumu „LEARN” (turpmāk tekstā LEARN). Tā darbības mērķis ir sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā. Šī mērķa īstenošanai nodibinājums paredz atbalstīt mikrouzņēmumus un pašnodarbinātās personas, kuras uzsāk un attīsta uzņēmējdarbību Rēzeknes novada teritorijā.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju aktivitāti, LEARN veido finanšu fondu, kurš paredzēts dažāda veida informatīvu, izglītojošu un uz sadarbību vērstu pasākumu, tai skaitā pieredzes apmaiņas braucienu, izstāžu, diskusiju u.tml., norises nodrošināšanai. Daļa no finanšu fonda līdzekļiem tiek novirzīta LEARN projektu konkursu rīkošanai ar mērķi finansiāli atbalstīt projektus jaunu mikrouzņēmumu veidošanai un attīstībai, kuru kopējais saimnieciskās darbības rezultāts vērsts uz Rēzeknes novada ekonomikas daudzveidības sekmēšanu, radot priekšnosacījumus tam, lai vairotu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un labklājību, padarot lauku teritoriju par pievilcīgu dzīves vidi dažāda vecuma cilvēkiem un perspektīvā veidotu ilgtspējīgi apdzīvotu Rēzeknes novada teritoriju.

Nodibinājuma rekvizīti:
Nosaukums: Nodibinājums „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā”
Reģ.Nr.: 40008175305
Adrese: Atbrīvošanas alejā 95C, Rēzeknē, LV-4601
E-pasts: learn@rezeknesnovads.lv