Novads Latgales viducī

Rēzeknes novada administratīvā teritorija

Pamatrādītāji:
Platība
– 2524 km2
Iedzīvotāju skaits – 24 687  [Avots: CSB, dati uz 07.06.2019.] (iedzīvotāju skaits pagastos)
Nacionālais sastāvs – latvieši: 59,4 %, krievi: 35,0 %, poļi: 1,1 %, baltkrievi: 1,2 %, ukraiņi 0,8%, lietuvieši 0,2%, romi 0,3%, citas tautības, ieskaitot neizvēlētu tautību: 2,0% [Avots: CSB, dati uz 07.06.2019.]

Rēzeknes novads atrodas pašā Latgales vidū. Tā lielākā daļa atrodas Latgales augstienē, tās ziemeļu un ziemeļrietumu nogāzē. Rietumdaļa – Vidusdaugavas zemienē un Lubāna līdzenumā, bet ziemeļdaļa nedaudz iesniedzas Ziemeļlatgales pacēlumā. Rēzeknes novads atrodas netālu no Latvijas valsts un arī visas Eiropas Savienības austrumu robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, kas paver plašas potenciālās sadarbības iespējas visās jomās. Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes automaģistrāles Rīga – Maskava, Sanktpēterburga – Varšava, kā arī starptautiskas nozīmes dzelzceļa maģistrāles šajos pašos virzienos, kas novada teritorijai piešķir ērta tranzīta koridora statusu.

Rēzeknes novadā ir 25 pagasti: Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nautrēnu, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas, Rikavas, Sakstagala, Silmalas,  Stoļerovas, Stružānu, Vērēmu. 2019. gada 1. janvārī ir izveidotas četras Rēzeknes novada pašvaldības iestādes -  četras pagastu apvienības: Dricānu pagastu apvienība (Dricānu, Gaigalavas, Nagļu, Ozolmuižas, Rikavas, Stružānu, Sakstagala, Kantinieku pagasts), Kaunatas pagastu apvienība (Čornajas, Griškānu, Kaunatas, Mākoņkalna, Stoļerovas pagasts), Maltas pagastu apvienība (Feimaņu, Lūznavas, Maltas, Ozolaines, Pušas, Silmalas pagasts), Nautrēnu pagastu apvienība (Audriņu, Bērzgales, Ilzeskalna, Lendžu, Nautrēnu, Vērēmu pagasts).

Gleznainā daba, kultūrvēsturiskie un dabas objekti ir labs priekšnoteikums tūrisma attīstībai. Novada  tūrisma uzņēmumi ne tikai piedāvā atpūsties pie ūdeņiem, bet arī iepazīt kultūrvēsturiskās bagātības, apmeklēt svētkus un nobaudīt īpatnējo Latgales kulināro mantojumu, izjust latgaliešu valodas un viesmīlības īpašo burvību.

Rēzeknes novads ir viens no bagātākajiem novadiem Latvijā ar kultūras pieminekļiem. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir iekļauti 252 Rēzeknes novadā esošie kultūras pieminekļi.

Rēzeknes novads var lepoties arī ar nemateriālām kultūras vērtībām – mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, tautas daiļamata meistariem, talantīgām un neordinārām personībām.

Lielākie rūpniecības uzņēmumi ir RSEZ SIA “Verems” Vērēmu pagastā, RSEZ SIA “LEAX Rēzekne” Ozolaines pagastā. Lauksaimniecības sfērā aktīvi darbojas SIA “Sprūževa M” Griškānu pagastā.

Īsais kurss par Rēzeknes novadu

Presentation about Rezekne Municipality
Rēzeknes novada prezentācija LV
Rēzeknes novada prezentācija ENG