Sociālās iestādes

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, Rēzeknes novada pašvaldība izveidojusi Sociālo dienestu. Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām personām un veicināt darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā strādā arī 34 sociālie darbinieki,14 aprūpētāji, 1 psihologs, 1 specializētā automobiļa vadītājs.

Rēzeknes novada iedzīvotājiem, lai saņemtu visa veida sociālos pakalpojumus un informāciju par sociālo palīdzību, jāgriežas pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs.

Sociālā palīdzība Rēzeknes novadā

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu ģimenēm (personām), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Pamatvajadzības — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu vai mantisku pabalstu, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu.

Personām ( ģimenēm ), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz ģimenes (personas), materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.

Sociālās palīdzības pabalstu veidi:

1) pabalsts garantētā minimālā ienākumu (turpmāk – GMI) līmeņa nodrošināšanai;

2) dzīvokļa pabalsts;

Citi pašvaldības pabalstu veidi:

1) vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

2) pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un pirmskolas izglītības iestādēs;

3) vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu;

3) pabalsts veselības aprūpei;

4) pabalsts pirmklasniekiem;

5) apbedīšanas pabalsts;

6) pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotām personām;

7) pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai;

8) pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

Sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī audžuģimenēm, pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības:

1) dzīvokļa (mājokļa) pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;

2) pabalsts audžuģimenei;

3) pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;

2015. gada 4. jūnija Saistošie noteikumi Nr.54 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”

1) Mājokļa pielāgošana personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā.

2016. gada 18. februāra “Kārtība, kādā tiek piešķirts pabalsts mājokļa pielāgošanai personām,  kuras pārvietojas riteņkrēslā”

Sociālie pakalpojumi:

1)      Aprūpe mājās;

2)      Ilgstošā sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā;

3)      Īslaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā;

4)      Psihologa konsultācijas;

5)      Psihosociālās darba konsultācijas;

6)      Vardarbību veikušu personu sociālā rehabilitācija;

7)      Specializētais autotransports.

8)      Asistenta pakalpojums

2009. gada 3. decembrī Saistošie noteikumi Nr.54 “Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

Sociālā dienesta budžets 2020. gadam


Sociālā dienesta vadītāja:  Silvija Strankale

t. 64607194, 20223392 e-pasts silvija.strankale@rezeknesnovads.lv


Sociālā dienesta vadītājas vietniece, sociālā darbiniece: Inta Greivule – Loca, t. 64607176, 26531970, e-pasts inta.greivule@rezeknesnovads.lv

Vecākā sociālā darbiniece darbam ar bērniem un ģimenēm: Zita Bautre, t. 64607184, 26531497, e-pasts zita.bautre@rezeknesnovads.lv

Sociālā darbiniece: Sanita Tauriņa, 64607176, 26531970, e-pasts sanita.taurina@rezeknesnovads.lv

Sociālā darbiniece: Rita Žurzdina, 646 07184, 26531497, rita.zurzdina@rezeknesnovads.lv

Sociālā darbiniece: Liene Skudra, 64607176, 26531970, e-pasts liene.skudra@rezeknesnovads.lv

Psiholoģe Ilona Žabo, 26191979 ilona.zabo@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta KONTAKTINFORMĀCIJA
Sociālo darbinieku darba laiks pagastu pārvaldēs
Sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas pagastu pārvaldēs
Sociālā dienesta nolikums
3. paragrāfs_grozījumi Sociālā dienesta nolikumā
127. paragrāfs _grozījumi Sociālā dienesta nolikumā
Sociālo pakalpojumu cenrādis

Pārskats par padarīto 2019. gadā
Pārskats par padarīto 2018. gadā

Pārskats par padarīto 2017. gadā
Pārskats par padarīto 2016. gadā
Pārskats par padarīto 2015. gadā
Pārskats par padarīto 2014. gadā
Pārskats par padarīto 2013.gadā
Pārskats par padarīto 2012.gadā

14.11.2016. Sociālo pakalpojumu reģistrā ir reģistrēts Tiskādu bērnu nama īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums ” Atelpas brīdis”.
Bērnu nama uzdevums ir nodrošināt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vecumā līdz 18 gadiem īslaicīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju 21 dienu gadā. Bērns var saņemt īslaicīgās sociālās rehabilitācijas pakalpojumus visu diennakti, vai tikai dienas un tikai nakts laikā, atbilstoši vecāku vēlmēm.

m032 (841 x 1157)