Publicēts 25.06.2014
Par kustamās mantas pārdošanu izsolē
1. Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu –– pasažieru autobusu MERCEDES BENZ SPRINTER 412, valsts reģistrācijas Nr. HG7097, nosacītā cena ir EUR 3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2014
Informācija par telpu, kas atrodas „Pagasta ēka” Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, nomu
1. Nomas objekts – telpas Nr.66, Nr.67, Nr.70, Nr.71, kopplatībā 67 m2 ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0294 002, adrese „Pagasta ēka”, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4618, kadastra numurs 7854 005 0294, būves kadastra apzīmējums 7854 005 0294 002, telpu grupas kadastra apzīmējums 7854 005 0294 002 002, lietošanas mērķis – uzņēmējdarbība.
2. Nosacītā nomas maksas apmērs par telpām EUR/ m2 mēnesī (bez PVN) - 0,21 EUR/m2, nomas maksas apmērs par zemi iekļauts telpu nomas maksā.
3. Maksimālais nomas termiņš (gadi) - 7.gadi.
4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2014.gada 24.jūlijam, plkst.10.00, Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā.
5. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
6. Izsoles vieta un datums - Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā. 2014.gada 24.jūnijā, plkst.10.00.
7. Izsoles solis – EUR 0,15.
8. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties pa tālrunu: 64644537.
9. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.
10 .Kontaktpersona: Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvede Valentīna Puste, tālrunis 64644537, info@gaigalava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.06.2014
Dricānu pagasta pārvalde pārdod izsolē apkures katlus un dūmvadu
Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamo mantu – apkures katlu AST-0,3, kura vērtība ir EUR 2000,00, apkures katlu AST-0,5, kura vērtība ir EUR 3600,00, kā arī kustamās mantas kopumu, kas sastāv no diviem demontētiem apkures katliem un 30m gara dūmvada vērtībā EUR 410,00. Izsoles objekti atrodas Dricānu vidusskolā, kontaktpersona Antons Troška, tālr. 26144495. Sīkāka informācija par izsoli -- pielikumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.06.2014
Pušas pagasta pārvalde izsolē pārdod nekustamo īpašumu “Tautas nams”
Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvalde atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Tautas nams” ar kadastra apzīmējumu Nr.7880 004 0314, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0314 0,96 ha platībā un nedzīvojamās ēkas (tautas nama) ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0314 001, īpašums atrodas Ezera ielā 2, Pušas ciemā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā .
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.05.2014
Rēzeknes novada pašvaldība pārdod izsolē nekustamā īpašuma „Gulbji” domājamo daļu
 Lasīt vairāk