Publicēts 13.03.2020
Informācija par telpu nomas līguma pārjaunošanu Gaigalavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Gaigalavas pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 5. marta lēmumu (protokols Nr.7, 11.§) “Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Gaigalavā, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas līguma pārjaunošanu”, 2020. gada 11. martā ir noslēgts telpu nomas pārjaunojuma līgums Nr.8.7.2/172 ar saimnieciskās darbības veicēju M. Vabali, nomā nododot telpas komercdarbībai 27,8 m2 platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.03.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Bāka” nomas izsoles rezultātiem Gaigalavas pagastā
2020. gada 11. martā ir noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.8.7.2/173 ar SIA “VLAKON”, nomā nododot nekustamo īpašumu “Bāka” ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0087 un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78540010011 daļu 250 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2020
Paziņojums par piedāvājuma nomas līguma slēgšanai nosūtīšanu
Pamatojoties uz to, ka 2020. gada 26. februārī IK “Ziemeļvējš” atteicās slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Bāka” un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” daļas Gaigalavas pagastā nomu, Rēzeknes novada pašvaldība 2020. gada 26. februārī ir nosūtījusi piedāvājumu slēgt līgumu SIA “Vlakon”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.03.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kroņi” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība ,, Griškānu pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Kroņi”, kas atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagastā ar kadastra Nr. 7856 004 0348, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0145 platība 0,6611 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.02.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sīļi 1” Ozolmuižas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība ,,Ozolmuižas pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Sīļi 1”, kas atrodas Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā ar kadastra Nr.7878 002 0353, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.7878 002 0352 platība 2,33 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.02.2020
Par nekustamā īpašuma izsoli Nagļu pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada nekustamais īpašums “Nagļu skola” ar kadastra Nr.7874 005 0305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 005 0301, platība 0,5548 ha, un divām ēkām ar kadastra apzīmējumu 7874 005 0305 001 (skola 993,10m2) un kadastra apzīmējumu 7874 005 0305 002 (skola-internāts 100,5m2), kas atrodas adresē :“Nagļu skola”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.02.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma telpu nomas izsoles rezultātiem Rikavas pagastā
17. februārī ir noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.8.7.1/139, nomā nododot nekustamā īpašuma “Skolas iela 5, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads” ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0309 daļas 1284,40m2 un ar to funkcionāli saistītas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0309 daļu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.02.2020
Paziņojums par publisko apspriešanu Silmalas pagastā
Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Silmalas pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu 261 koka ciršanai pašvaldības teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.02.2020
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Kaunatas pagastā
Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Kaunatas pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu 8 koku nozāģēšanai ceļa “Skolas iela” pieguļošās teritorijas paplašināšanai un labiekārtošanai ceļa seguma atjaunošanas un sangrāvju tīrīšanas plānotajiem darbiem uz kadastra Nr.78620050441: 2 oši diametrā 60-22cm; 3 kļavas diametrā 28-60cm; 2 papeles diametrā 26-30cm; 1 blīgzna diametrā 30cm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.02.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Bāka” un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” zemes vienības daļas Gaigalavas pagastā nomas tiesību izsoli komercdarbībai
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 17. februārim, plkst.11.30, Rēzeknes novada pašvaldībā, adrese: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV–4601, 23. kabinetā.
 Lasīt vairāk