Komisijas, padomes

Rēzeknes novada pašvaldības komisijas un padomes

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi un apstiprinājusi šādas komisijas:
- Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā;