Publicēts 21.09.2018
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38., Kaunatas pagasta, Rēzeknes novadā, telpu nomu tiesību izsoli saimnieciskās darbības veikšanai
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.09.2018
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Čornajas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde paziņo, ka Čornajas pagastā plānots veikt 31 (trīsdesmit viena) koka izciršanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.09.2018
Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Stacija Taudejāni 2”, Skangaļos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā – sākumcena EUR 464.00, nodrošinājums EUR 46.40, izsole 08.11.2018. plkst.14-30.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.09.2018
Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē valsts dzīvokļa īpašumu
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Stacija Taudejāni 2”, Skangaļos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā – izsoles sākumcena EUR 640.00, nodrošinājums EUR 64.00, izsole 14.11.2018. plkst.10-00.
 Lasīt vairāk
Laucene1 Publicēts 11.09.2018
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Laucenes” būve “Darbnīca” Ozolaines pagastā telpu nomas tiesību izsoli
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Laucenes” būve “Darbnīca” (kad.Nr. 7876 006 0242 001) Bekšu ciems, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, 1. stāva nedzīvojamās telpas: Nr.18 (5,9 m2) un Nr.19 (43,2 m2) ar kadastra numuru 7876 006 0242 001, lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.09.2018
Nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu saimnieciskai darbībai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas“, Ezermalas iela 2, c.Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 004 0221 001, lietošanas mērķis – saimnieciskai darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.09.2018
Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7862 012 0404 atsavināšanas izsole Kaunatas pagastā
Izsoles objekts – nekustamais īpašums – katlumāja, Kalna iela 1.,c.Dubuļi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0404.


 Lasīt vairāk
Publicēts 07.09.2018
Kustamā īpašuma – traktorpiekabes ROU 6 atsavināšanas izsole Kaunatas pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldībai, Kaunatas pagasta pārvaldei turēšanā nodotā, traktorpiekabe ROU 6, valsts Nr. P9040LZ, brūnā krāsā .
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.09.2018
Kustamā īpašuma – pasažieru autobusa MAN FRH 422 atsavināšanas izsole Kaunatas pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldībai, Kaunatas pagasta pārvalde turēšanā nodotais, pasažieru autobuss MAN FRH 422, valsts Nr. HH9699, gaiši pelēkā krāsā .
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.08.2018
Par nekustamā īpašuma “Kruķu feldšeru vecmāšu punkts” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma slēgšanu ar ģimenes ārsti Ainu Tjarvi
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Kruķu feldšeru vecmāšu punkts “, Viļānu iela 30, c.Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 007 0087 005 , lietošanas mērķis – ģimenes ārstes Ainas Tjarves, reģ. Nr.90720010668, darbībai.
 Lasīt vairāk