Pazinojums par telpu nomas publisko izsoli Silmalas pagastā

Publicēts 20.06.2019

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Silmalas pagasta pārvalde” rīko telpu nomas publisko izsoli ar augšupejošu soli nedzīvojamās telpas 66,4 m², kadastra apzīmējums 7888 014 0075 001, kas atrodas Saules ielā 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads,LV4630.

Izsoles objekts – sešas telpas ar kopējo platību 66,4 m2.

Izsoles veids – mutiskā.

Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 5,13 (pieci euro,13 centi) par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2019.gada 10.jūlijam, plkst.10.30, Rēzeknes novada maltas pagastu apvienības Silmalas pagasta pārvaldes 4. kabinetā, adrese: Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4630.

Izsoles vieta un datums – Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, kab. Nr.1, 2019. gada 10.jūlijā, plkst.15.30.

Izsoles solis EUR 0,05/m2( nulle euro, 5 centi par 1 m2)

Nomas objekta apskates vieta un laiks – Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 29108439.

Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības maltas pagastu apvienības Silmalas pagasta pārvaldē, adrese: Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, kab.Nr.4, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Kontaktpersona – Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs Eduards Grišuļonoks, tālr.64644683 vai mob. tālr. 29108439, e-pasts: info@silmala.lv.

Pagasta ēka izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0