Attīstības plānošanas dokumenti

Rēzeknes novada teritorijas plānojums (2013-2024)

Rēzeknes novada attīstības programma

Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033

Rēzeknes novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģija

Lēmums Nr. 25 (1.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma gala redakcijas un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”.