Publicēts 05.05.2020
Elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu
Elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.04.2020
Informācija par telpas nomas līguma pārjaunošanu
Objekta iznomāšanas mērķis – pārtikas (kafijas) automāta izvietošana. Nomas līguma termiņš noteikts no 2020. gada 7. februāra līdz 2026. gada 6. februārim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Beilo” Stoļerovas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 2. aprīļa sēdes (protokols Nr.10, 4.§, 3.punkts) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Beilo” atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība "Stoļerovas pagasta pārvalde" paziņo par nekustamā īpašuma “Beilo”, kas atrodas Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā ar kadastra Nr. Nr. Nr.7892 001 0047, kurā sastāvā ietilpst zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7892 001 0047 ar platību 3,98 ha un 7892 001 0133 ar platību 2,10 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2020
Valsts nekustamā īpašuma izsole Ozolaines pagastā
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu “Pūces”, Balbišos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 503 0005.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.04.2020
Paziņojums par cirsmu izsoli Silmalas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Silmalas pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Rēzeknes pašvaldībai piederošo kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamajos īpašumos “Ružinas kapsēta”, Antonopoles kapsēta”, “Prezmas kapsēta” Silmalas pagastā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.04.2020
Nekustamā īpašuma “Brālīši” mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Nautrēnu pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Brālīši” ar kadastra Nr.6876 003 0057.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2020
Neizīrēta valsts nekustamā īpašuma “Sprīdīši”, Bižos, Lendžu pagastā, izsole
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Rāznas iela 38”, Kaunatā telpu nomas tiesību izsoli skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Rāznas iela 38”, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7862 505 0036 daļa, kas sastāv no nedzīvojamām telpām Nr.1 un Nr.3 daļas 2,3 m2, ar kopplatību 10,3 m2 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303 003, lietošanas mērķis – skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.03.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jumītis” Stoļerovas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 19. marta sēdes (protokols Nr.8, 7.§) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jumītis”, atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība "Stoļerovas pagasta pārvalde" paziņo par nekustamā īpašuma "Jumītis", kas atrodas Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā ar kadastra Nr.7892 002 0269, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.7892 002 0269 platība 0,8582 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.03.2020
Apstiprināti valsts nekustamā īpašuma “Kūts” Tūju ielā 3, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.78920020254, privatizācijas noteikumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo, ka apstiprināti valsts nekustamā īpašuma “Kūts” Tūju ielā 3, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.78920020254, privatizācijas noteikumi.
 Lasīt vairāk