Skatīt "Vide un tūrisms"

Vide un tūrisms

Pakalpojums Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Pakalpojums pieejams latvija.lv
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšana  Vecākā vides aizsardzības speciāliste  Iesnieguma veidlapa  Atbilstoši zvejas rīku skaita limitam, pašvaldība iedala konkrētu limita apjomu juridiskām un fiziskām personām (zvejniekiem), slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums komerciālai zvejai tiek slēgts uz laiku no 3 līdz 15 gadiem, pašpatēriņa zvejai uz 1 gadu.  www.latvija.lv
Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei Vecākā vides aizsardzības speciāliste Iesnieguma veidlapa  Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus.  www.latvija.lv
Atļaujas (licences) izsniegšana komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Vecākā  vides aizsardzības speciāliste Iesnieguma veidlapa  Speciālas atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Rēzeknes novada administratīvās teritorijas robežās izsniedz Rēzeknes novada pašvaldības vecākais vides aizsardzības speciālists. Tās darbību regulē MK 08.09.2009 noteikumi Nr. 1015 “Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu”  www.latvija.lv
Publisko ūdenstilpju un upju nomas līguma noslēgšana Vecākā vides aizsardzības speciāliste Iesnieguma veidlapa (fiziskai personai)

Iesnieguma veidlapa (juridiskai personai)

 Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 17.septembra noteikumi Nr.17 „Par ūdenstilpju iznomāšanas un nomas tiesību izsoles kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” nosaka ūdenstilpju, tajā skaitā arī publisko, iznomāšanas kārtību un nomas tiesību izsoles principus Rēzeknes novada pašvaldībā. Lēmumu par ūdenstilpes nomu pieņem Rēzeknes novada dome. Ja uz konkrētas ūdenstilpes nomu ir pieteikušās 2 (divas) vai vairāk personas, ar vienādiem vai dažādiem izmantošanas veidiem, vai arī, ja izmantošanas veidi ir savstarpēji pretrunīgi, vai ūdenstilpi paredzēts izmantot komerciāliem mērķiem, ūdenstilpes nomas tiesību piešķiršanai, rīko ūdenstilpes nomas konkursu.  www.latvija.lv
Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja pagastu pārvaldes Iesnieguma veidlapa  Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15 novembra saistošie noteikumi Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama koku ciršana ārpus meža zemes Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu.  www.latvija.lv
Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma pārskatīšana Vecākā vides aizsardzības speciāliste Iesniegums brīvā formā Ģenētiski modificēto organismu drošas aprites nodrošināšana, novēršot negatīvo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi, saglabājot bioloģisko daudzveidību, veicinot ilgtspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību, arī ģenētiski modificēto kultūraugu pastāvēšanu līdztekus bioloģiskajai un konvencionālajai lauksaimniecībai. Pašvaldība pieņem lēmumu par konkrētās teritorijas izslēgšanu no paredzētās ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma zonas vai atstāšanu tajā – ja pašvaldība saņēmusi rakstveida iebildumu pret ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu.  www.latvija.lv
Informācija par atkritumu apsaimniekotājiem pašvaldības teritorijā Vecākā vides aizsardzības speciāliste Iesniegums brīvā formā Atkritumu radītāju informēšana par pašvaldības teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās un par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas. Līgumi par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, kurus noslēdzis sadzīves atkritumu radītājs vai valdītājs un sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, kas nav noslēdzis līgumu ar pašvaldību, zaudē spēku triju mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu savā administratīvajā teritorijā.  www.latvija.lv
Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība Vecākā vides aizsardzības speciāliste Iesniegums brīvā formā Ūdenstilpju licencētās makšķerēšanas nolikuma (arī privāto ūdenstilpju licencētās makšķerēšanas nolikuma) saskaņošana un apstiprināšana un makšķerēšanas licenču izsniegšana.  www.latvija.lv
Tūrisma informācijas izplatīšana Attīstības plānošanas nodaļa Bez veidlapas Tiek sniegta informācija par Rēzeknes novadā esošo privāto un publisko tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu (tūrisma mītnes, ēdināšanas un izklaides pakalpojumi u.c.) www.latvija.lv