Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma-zemes vienības Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē, atsavināšanu pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 16.05.2019

1. Objekts – pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Brāļu Skrindu iela 2A, Rēzekne (kadastra apzīmējums 2100 008 1012) 6500 m2 kopplatībā.

2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) EUR 15 300,00 (piecpadsmit tūkstoši trīs simti euro, 00 centi).

3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles solis EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi).

4. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 centi).

5. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi).

6. Izsoles vieta un datums – 2019. gada 18. jūnijā, plkst. 10:30, Rēzeknes novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, 21. kabinetā, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601.

7. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un Rēzeknes novada pašvaldībā 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 17. kabinetā..

8. Kontaktpersonas:

- Rēzeknes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu var iepazīties dabā, sazinoties ar komisijas locekli Andri Koļču pa tālruni: 64607170.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0