Publicēts 04.09.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību mutisko izsoli saimnieciskajai darbībai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7882 007 0807 daļa, kas sastāv no nedzīvojamām telpām – telpas Nr.7 (34,2 m2), Nr.8 (6,6 m2), Nr.9 (3,4 m2), Nr.10 (4,6 m2), Nr.11 (3,4 m2), Nr.12 (8,9 m2), Nr. 48 (1,4 m2), - 62,5 m2 kopplatībā, ēkā ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0807 001. Mērķis – saimnieciskajai darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.09.2020
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0322 daļas Rikavas pagastā nomas tiesību izsoli
Nomas objekts – pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0322 daļa Rikavas pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām .
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.09.2020
Feimaņu pagasta pārvalde paziņo par koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošo kapsētu teritorijā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība Feimaņu pagasta pārvalde paziņo par koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošo kapsētu teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.08.2020
Par cirsmu izsoli Gaigalavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Gaigalavas pagasta pārvalde” saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Soču mežs” (Nr.78540030041), Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā:
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.08.2020
Publicējamā informācija par pašvaldības nekustamā īpašuma “DĀRZMALAS”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0079, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Gaigalavas pagasta pārvalde” saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – “DĀRZMALAS” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0079, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, kopējā platība 3,18 ha.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.08.2020
Publicējamā informācija par pašvaldības nekustamā īpašuma “STADS B”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7854 006 0021, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Gaigalavas pagasta pārvalde” saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – “STADS B” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7854 006 0021, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, kopējā platība 6,89 ha.
 Lasīt vairāk
naglu_skola6 Publicēts 17.08.2020
Rēzeknes novada pašvaldība elektroniskajā izsolē pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Nagļu skola”,
Rēzeknes novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu "Nagļu skola", kadastra Nr.7874 005 0305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 005 0301, platība 0,5548 ha, un divām ēkām ar kadastra apzīmējumu 7874 005 0305 001 (skola 993,10 m2) un kadastra apzīmējumu 7874 005 0305 002 (skola-internāts 100,5 m2). Īpašuma adrese: "Nagļu skola", Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2020
Par Rēzeknes novada pašvaldības kustamās mantas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7846 009 0097 “Laguna P” cirsmu Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 izsoli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 6. augusta sēdes (protokols Nr.20, 5.§) lēmumu” Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmu Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kas atrodas “Laguna P”, Čornajas pagastā - pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Čornajas pagasta pārvalde “ paziņo informāciju par cirsmu izsoli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.08.2020
Elektroniskajā izsolē pārdod valsts nekustamo īpašumu Bērzgales pagastā
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu “Maksimovi”, Nirīšos, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7844 503 0003, izsoles sākumcena EUR 1 100.00, nodrošinājums – EUR 110.00, izsoles solis – EUR 50.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.08.2020
Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža Kantinieku pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Kantinieku pagasta pārvalde” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā esošajās kapsētās.
 Lasīt vairāk