Publicējamā informācija par pašvaldības nekustamā īpašuma “DĀRZMALAS”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0079, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 25.08.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Gaigalavas pagasta pārvalde” saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – “DĀRZMALAS” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0079, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, kopējā platība 3,18 ha.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvedes kabinetā, Rēzeknes ielā 2, Gaigalavā, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz 16.30, vai elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Objekta apskate saskaņojama pa tel.26678123

Pieteikumu reģistrācija pie Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvedes Rēzeknes ielā 2, Gaigalavas pagastā līdz 2020. gada 5. oktobra plkst. 10.00.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalavas pagastā 2020. gada 5. oktobrī plkst. 11.00.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena ir EUR 6113, nodrošinājuma summa ir 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākuma cenas – EUR 611,30, izsoles solis – EUR 611,30

Nodrošinājuma summa jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības, Gaigalavas pagasta pārvalde Reģ.Nr. 40900027407 Kods: UNLALV2X Konts: LV52UNLA0055001655535 AS “SEB banka”. Maksājuma mērķī jānorāda: „Nodrošinājuma summa nekustamā īpašuma „Dārzmalas” izsolei ”.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļas laikā no izsoles dienas.

Informācija pa tālruņiem 64644537, 26678123 vai e-pastu: info@gaigalava.lv

Izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0