Par cirsmu izsoli Gaigalavas pagastā

Publicēts 25.08.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Gaigalavas pagasta pārvalde” saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Soču mežs” (Nr.78540030041), Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā: 

Cirsma

s Nr.

Kvartāls

Platība, ha

Nogabals

Apjoms,m3

Cirtes veids

Suga

1

1

2.01

13

274

kailcirte

priede, egle, bērzs

2

1

2.03

14

263

kailcirte

egle, bērzs,

melnalksnis

3

1

2.01

15

283

kailcirte

priede, egle, bērzs, melnalksnis

Kopā

-

6,05

-

820

 

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvedes kabinetā, Rēzeknes ielā 2, Gaigalavā, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz 16.30, vai elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Objekta apskate saskaņojama pa tel.28307848

Pieteikumu reģistrācija pie Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvedes Rēzeknes ielā 2, Gaigalavas pagastā līdz 2020. gada 6. oktobra plkst. 9.00.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalavas pagastā 2020. gada 6. oktobrī plkst. 10.00.

Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir 11 776.00 euro, nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas –1177.60 euro, izsoles solis –1177,60 euro.

Nodrošinājuma summa jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības, Gaigalavas pagasta pārvalde Reģ.Nr. 40900027407 Kods: UNLALV2X Konts: LV52UNLA0055001655535 AS “SEB banka”. Maksājuma mērķī jānorāda: „Nodrošinājuma summa nekustamā īpašuma „Soču mežs” cirsmu izsolei ”.

Nosolītā summa jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas.

Informācija pa tālruņiem 64644537, 28307848 vai e-pastu: info@gaigalava.lv

Izsoles noteikumi
Cirsmas Nr.1. novērtējums
Cirsmas Nr.2. novērtējums
Cirsmas Nr.3. novērtējums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0