Par Rēzeknes novada pašvaldības kustamās mantas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7846 009 0097 “Laguna P” cirsmu Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 izsoli

Publicēts 07.08.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 6. augusta sēdes (protokols Nr.20, 5.§) lēmumu” Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmu Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kas atrodas “Laguna P”, Čornajas pagastā – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Čornajas pagasta pārvalde “ paziņo informāciju par cirsmu izsoli.

Cirsmas Nr. Kvartāls Platība, ha Nogabals Apjoms m3 Cirtes

veids

Suga
1 1 1,02 1 un 5 188,69 Kailcirte baltalksnis, egle ,bērzs,
2 1 0,39 7 142,02 Kailcirte baltalksnis, egle, apse,
3 1 0,34 9 85,94 Kailcirte baltalksnis, egle, bērzs,
4 1 0,44 11 68,97 Kailcirte baltalksnis, bērzs, priede,
5 1 0,16 12 14,69 Kailcirte baltalksnis, bērzs
6 1 0,62 16 61,48 Kailcirte baltalksnis, bērzs
7 1 0,83 17 273,69 Kailcirte apse, bērzs, ozols, egle
Kopā - 3.80 - 835,48

Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26136507 (Oļegs Kvitkovskis). Pieteikumu reģistrācija Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Čornajas pagasta pārvalde” administratīvajā ēkā, Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads., darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.00, līdz 2020. gada 6. oktobrim plkst. 09.00.

Izsoles vieta ir Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” administratīvajā ēkā, Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, 2020. gada 6. oktobrī plkst.10.00.

Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir 16 775,00 euro, (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci eiro 00 centi), nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 1677,50 euro, (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit septiņi eiro 50 centi), izsoles solis – 1000,00 euro ( viens tūkstotis eiro 00 centi).

Izsoles noteikumi
Apliecinājums koku ciršanai.
Par koku ciršanu izsoles kārtā īpašumā “Laguna P”
Sēdes protokols

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0