Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0322 daļas Rikavas pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 04.09.2020

1. Nomas objekts – pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0322 daļa Rikavas pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām .

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 28,00 (bez PVN) par katru zemes vienību.

3. Izsoles objekts – zeme 7882 005 0322-0,95ha.

4. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 16. septembrim, plkst. 10.00, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Rikavas pagasta pārvalde” ēkā, lietvedībā, adrese: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4648.

6. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli, pirmā izsole.

7. Izsoles vieta un datums – Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4648, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Rikavas pagasta pārvalde” ēkā (2.stāvs) 2020. gada 16. septembrī plkst.11.00.

8. Izsoles solis EUR 5,00 ( pieci euro).

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Livzi, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64607081.

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Rikavas pagasta pārvalde” ēkā, adrese: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4648, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv .

11. Kontaktpersona – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Rikavas pagasta pārvalde” vadītājs Andrejs Tārauds, tālr.64607080, e-pasts: info@rikava.lv.

Izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0