Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību mutisko izsoli saimnieciskajai darbībai

Publicēts 04.09.2020

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7882 007 0807 daļa, kas sastāv no nedzīvojamām telpām – telpas Nr.7 (34,2 m2), Nr.8 (6,6 m2), Nr.9 (3,4 m2), Nr.10 (4,6 m2), Nr.11 (3,4 m2), Nr.12 (8,9 m2), Nr. 48 (1,4 m2), – 62,5 m2 kopplatībā, ēkā ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0807 001. Mērķis – saimnieciskajai darbībai.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 1,06 par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

3. Izsoles objekts – telpas ar kopējo platību 62,5 m2.

4. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 16. septembrim, plkst.9.30, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Rikavas pagasta pārvalde” ēkā, lietvedībā, adrese: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4648.

6. Izsoles veids – mutiska ar augšupejošu soli, pirmā izsole.

7. Izsoles vieta un datums – Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4648, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Rikavas pagasta pārvalde” ēkā (2.stāvs) 2020. gada 16. septembrī plkst.10.00.

8. Izsoles solis EUR 0,11/m2 (nulle euro, 11 centi).

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64607081.

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Rikavas pagasta pārvalde” ēkā, adrese: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4648, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv .

11. Kontaktpersona – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Rikavas pagasta pārvalde” vadītājs Andrejs Tārauds, tālr.64607080, e-pasts: info@rikava.lv.

Izsoles noteikumi

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0