Rēzeknes novada pašvaldība elektroniskajā izsolē pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Nagļu skola”,

Publicēts 17.08.2020

Rēzeknes novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Nagļu skola”, kadastra Nr.7874 005 0305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 005 0301, platība 0,5548 ha, un divām ēkām ar kadastra apzīmējumu 7874 005 0305 001 (skola 993,10 m2) un kadastra apzīmējumu 7874 005 0305 002 (skola-internāts 100,5 m2). Īpašuma adrese: “Nagļu skola”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads.

Izsoles sākumcena – EUR 18 000,00. Izsoles solis – EUR 200,00. Nodrošinājums – EUR 1800,00.

Izsoles sākums – 17.08.2020., izsoles noslēgums – 16.09.2020. plkst.13.00. Pieteikšanās izsolei – līdz 06.09.2020.plkst.23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 06.09.2020. jāiemaksā nodrošinājums iestādes “Dricānu pagastu apvienība” norēķinu kontā AS “SEB banka”, LV13UNLA0055000971126, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Pirkuma apmaksa – līdz 25.10.2020. atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem. Samaksa veicama pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība”AS SEB banka “ norēķinu kontā LV13UNLA0055000971126.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi

Saskaņot objekta apskates laiku var struktūrvienībā “Nagļu pagasta pārvalde”, pa tālr. 26442475 vai 64644360.

naglu_skola7 naglu_skola5 naglu_skola4 naglu_skola3 naglu_skola2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0