Publicēts 25.10.2017
Izsole
Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvalde izsludina mutisku izsoli nekustamā īpašuma “Vecružinas pagasta ēka” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu komercdarbībai
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.10.2017
Izsole
Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvalde izsludina nekustamā īpašuma “Pagasta ēka” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu komercdarbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.10.2017
Paziņojums par izsoli
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē tiek pārdotas divas cirsmas kā vienots izsoles objekts (kadastra Nr. 7862 011 0065). Cirsmu kopējā platība – 1.2 ha, cirtes izpildes veids – kailcirte.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2017
Izsole
Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvalde, NMK 90000025380 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.09.2017
Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Ilzeskalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz Ilzeskalna pagasta pārvaldes ierosinājumu, Ilzeskalna pagastā plānots veikt 13 koku izciršanu, kas atrodas Ilzeskalna ciemata centrā:
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.09.2017
Izsole
Izsoles objekts - Rēzeknes novada pašvaldības nekustamais īpašums "Muzejs", kadastra Nr. 7880 004 0312, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0312, 0,21 ha platībā, un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0312 001, kas atrodas Pilskalna ielā 1, Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā. Nekustamā īpašuma "Muzejs" nosacītā cena - 6617,80 EUR (seši tūkstoši seši simti septiņpadsmit euro 80 centi). Izsoles solis - 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.08.2017
Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Ilzeskalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz Ilzeskalna pagasta pārvaldes ierosinājumu, Ilzeskalna pagastā plānots veikt 13 koku, kas atrodas Ilzeskalna ciema centrā, izciršanu:
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.08.2017
Paziņojums par pasažieru autobusa SETRA S309HD izsoli
SIA „Strūžānu Siltums”, reģistrācijas numurs 42403006333, juridiskā adrese: Miera iela 14, Strūžāni, Rēzeknes nov., paziņo par rakstisku izsoli ar noteiktu zemāko slepeno cenu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.07.2017
Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsole
1. Pašvaldības nekustamais īpašums „Krustu bērzi” atrodas Rēzeknes novada Dricānu pagastā ar kadastra Nr.7850 002 0042, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 002 0114.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.07.2017
Par adrešu maiņu Gaigalavas pagastā
Gaigalavas pagasta pārvalde 2017. gada 21. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu “Par ielas nosaukuma piešķiršanu Gaigalavas ciemā”
 Lasīt vairāk