Publicēts 08.02.2018
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Ozolmuižas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz Ozolmuižas pagasta pārvaldes ierosinājumu, Ozolmuižas pagastā plāno veikt 12 (divpadsmit) koku izzāģēšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.02.2018
Paziņojums par cirsmu izsoli Gaigalavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Soļupes starpgabals” (Nr.78540090193), Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā:
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.02.2018
Telpas nomas tiesību izsole Lūznavas pagasta Lūznavā
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” smēde (kad.Nr.7868 002 0370 001 003) Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627, nedzīvojamā telpa “Kalve” ar kadastra numuru 7868 002 0370 001 003, lietošanas mērķis – saimnieciskai darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.02.2018
Lūznavas pagasta pārvalde izsludina sabiedrisko apspriešanu par koku izciršanu
Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde plāno bīstamo koku (satrupējuši, bojāti) ciršanu Lūznavas parka teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.02.2018
Telpas nomas tiesību izsole Lendžu pagasta Lendžos
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Kalnezeri”, Viraudas iela 5, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4625, nedzīvojamā telpa, kadastra apzīmējums 7866 003 0186 001, lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.01.2018
Informācija par sabiedrisko apspriešanu Griškānu pagastā
Griškānu pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz fiziskas personas iesniegumu Greiškānu ciemā uz īpašuma “Andrivi”, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0843 tiek plānots nozāģēt 20 kokus, t.sk. 12 koki-vītoli, 8 koki baltalksnis.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.01.2018
Paziņojums par izsoli
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Pūces”, Balbišos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā – sākumcena EUR 312.00, nodrošinājums EUR 31.20, izsole 15.03.2018. plkst. 16 00, pieteikšanās līdz 01.03.2018. plkst.16 00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.01.2018
Nodots privatizācijai nekustamais īpašums “Rozeļmuižas stallis”
Nodots privatizācijai nekustamais īpašums “Rozeļmuižas stallis”
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.01.2018
Sabiedriskā apspriešana Sakstagala pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz Sakstagala pagasta pārvaldes iedzīvotāja ierosinājumu, Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā plānots veikt 8 koku (kļavas) izciršanu, kas atrodas piemājas saimniecībā ar kadastra nr. 7886 002 0400 ar diametru 45-50 cm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.01.2018
Stružānu pagasta pārvalde izsludina sabiedrisko apspriešanu par koku izciršanu
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvaldē (Miera iela 14a, Strūžānu pagasts, Strūžāni, Rēzeknes novads, LV4643) pie pagasta pārvaldes vadītāja sākot ar 2018. gada 18. janvāri līdz 2018. gada 31. janvārim. Tālr. 64667552, 20211133 vai uz e –pastu info@struzani.lv.
 Lasīt vairāk