Publicēts 18.10.2016
Paziņojums par cirsmas Nr.68 izsoli Gaigalavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu Nr.68, kas atrodas nekustamā īpašumā “Soču mežs” (Nr.78540030041), Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, izcērtamā platība 0,63 ha, nosacītā cena EUR 3500.-, kopējais pārdodamais apjoms – 173 m3, cirtes paņēmiens – galvenā kailcirte, valdošā suga – bērzs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.10.2016
Paziņojums par cirsmas Nr.66 izsoli Gaigalavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu Nr.66, kas atrodas nekustamā īpašumā “Soļupes starpgabals” (Nr.78540090193), Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, izcērtamā platība 1,20 ha, nosacītā cena EUR 3100.-, kopējais pārdodamais apjoms – 242 m3, cirtes paņēmiens – galvenā kailcirte, valdošā suga – bērzs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.10.2016
Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Ilzeskalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Ilzeskalna pagasta pārvaldes un pagasta iedzīvotāja ierosinājumu, Ilzeskalna pagastā plānots veikt 5 koku izciršanu, kas atrodas pie daudzdzīvokļu mājas Parka ielas 4 pagalmā (1kļava ar stumbra apkārtmērs 20 cm un augstumu 12m, 1 kļava ar stumbra apkārtmērs 20 cm un augstumu 15 m, trīs papeles ar stumbra apkārtmēru 15 cm un augstumu 10 m).
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2016
Lūznavas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – autobusu MERCEDES BENZ 0404
Kustamās mantas raksturojums: MERCEDES BENZ 0404, nosacītā cena ir 3070,00 (trīs tūkstoši septiņdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena, nodrošinājuma nauda: 307,00 (trīs simti septiņi euro 00 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.10.2016
Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu ārpus meža Nagļu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvalde paziņo, ka Nagļu ciemā plāno veikt 105 koku izciršanu, kuri ir saauguši Maltas upes kanāla abos krastos- dambjos virzienā no slūžām uz Rēzeknes upes pusi Nagļu c., kadastra nr.7874 005 0286 ( 48 bērzi 20-42 cm diametrā, 9 apses virs 20 cm diametrā, 23 priedes virs 20 cm diametrā, 21 alksnis virs 20 cm diametrā, 4 vītoli virs 20 cm diametrā) ar mērķi likvidēt bebru izraktās alas, tās pārrokot un aizberot ar zemi, likvidēt vētrās izgāzto koku sakņu izrautos robus, savest zemi, atjaunojot ceļu pa dambjiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.09.2016
Paziņojums par koku izciršanu Griškānu pagastā
Griškānu pagasta pārvalde paziņo, ka 2016. gadā plāno veikt 2 (divu) bērza koku izciršanu Griškānu pagastā dārzkopības sabiedrībā “Atpūta Griškāni” uz zemes vienības 7856 001 0469.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2016
Paziņojums par plānoto koku izciršanu Griškānu pagastā
Griškānu pagasta pārvalde paziņo, ka 2016. gadā plāno veikt 2 (divu) bērzu izciršanu Griškānu pagastā dārzkopības sabiedrībā “Atpūta Griškāni” uz zemes vienības 7856 001 0469.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.08.2016
Privatizācijas aģentūra pārdod mutiskā izsolē valsts dzīvokļu īpašumus Ozolainē un Lūznavā
Pieteikšanās termiņš līdz 22.09.2016. plkst. 16.00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.08.2016
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Ozolmuižas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde plāno veikt 2 (divu) koku (priežu, diametrs – 35cm), kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0162, Jaunsaimniekos, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā (Ozolmuižas kapu teritorijā).
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.08.2016
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78560020148, kas atrodas Griškānu pagastā, nomu
1. Nomas objekts – rezerves zemes fonda zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78560020148 0,66ha platībā Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, lietošanas mērķis –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbībā ir lauksaimniecība.
 Lasīt vairāk