Paziņojums par izsoli

Publicēts 20.10.2017

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē tiek pārdotas divas cirsmas kā vienots izsoles objekts (kadastra Nr. 7862 011 0065). Cirsmu kopējā platība – 1.2 ha, cirtes izpildes veids – kailcirte.

Izsole notiks 2017. gada 6. novembrī plkst. 10.00 Kaunatas pagasta pārvaldē, Rāznas ielā 38, Kaunatā, Rēzeknes novadā, LV-4622.

Izsoles sākumcena EUR 8948.98 (astoņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi euro 98 centi), izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda EUR 894.80 ( astoņi simti deviņdesmit četri euro 80 centi) un dalības maksa EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00 centi).

Nodrošinājums jāiemaksā Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes kontā : LV85HABA0551034298560, AS SWEDBANK, kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 līdz 2017. gada 6. novembrim plkst. 9.50.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties klātienē Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā , Rāznas ielā 38, Kaunatā, Rēzeknes novads, darbdienās no plkst .8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30; Rēzeknes novada mājas lapā: www.rezeknesnovads.lv; Kaunatas pagasta pārvaldes mājas lapā: www.kaunata.lv

 

 Izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0