Izsole

Publicēts 01.09.2017

Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības nekustamais īpašums “Muzejs”, kadastra Nr. 7880 004 0312, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0312, 0,21 ha platībā, un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0312 001, kas atrodas Pilskalna ielā 1, Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā. Nekustamā īpašuma “Muzejs” nosacītā cena – 6617,80 EUR (seši tūkstoši seši simti septiņpadsmit euro 80 centi). Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi).

Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2017. gada 2. oktobrim plkst. 9.00 Pušas pagasta pārvaldē Parka ielā 1, Pušā, Pušas pagastā, pagasta pārvaldes lietvedes kabinetā. Izsoles veids – mutiska atkārtota izsole ar augšupejošu soli. Izsoles vieta un datums – Pušas pagasta pārvalde, Parka iela 1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, 2017. gada 2. oktobris plkst. 10.00. Izsoles reģistrācijas maksa – nav. Izsoles nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas jāieskaita Maltas pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr. 90000048449, AS Swedbank, bankas kods HABALV2X, kontā LV 03HABA0551031900644. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās līdz 2017.gada 29.septembrim. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Pušas pagasta pārvaldes kasieres-lietvedes kabinetā Parka ielā 1, Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Kontaktpersona: Pušas pagasta pārvaldes vadītājs Viktors Afanasjevs, tālr. 25444094.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0