Izsole

Publicēts 25.10.2017

Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvalde izsludina   nekustamā īpašuma “Pagasta ēka” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu komercdarbībai.

 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Pagasta ēka “, Saules ielā 4, c. Gorņica,  Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, ofisa telpas (10.kabinets), ar kadastra numuru 7888 014 0075 001, lietošanas mērķis – saimnieciskajai darbībai.
 1. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 0,30 (nulle euro, 30 centi) par 1 m2   mēnesī (bez PVN).
 2. Izsoles objekts – ofisa telpas (10.kabinets)  ar kopējo platību 12.0 m2.
 3. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.
 1. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2017.gada 9. novembrim, plkst.10.30, Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvaldes 4. kabinetā, adrese: Saules  iela 4, c.Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4630.
 2. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
 3. Izsoles vieta un datums – Saules iela 4, c.Gorņica, Silmalas pagasta pagasta pārvalde, kab .Nr. 1., Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, 2017. gada 9. novembrī, plkst.15.30.
 4. Izsoles solis EUR 0,01/m2(nulle euro,  1 cents par 1 m2)
 5. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64644830.
 6. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvaldē, adrese: Saules  iela 4, c.Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, kab.Nr. 4, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un Silmalas pagasta pārvaldes mājas lapā www.silmala.lv
 7. Kontaktpersona – Silmalas pagasta pārvaldes sekretāre  Regīna Baranova, tālr.64644830, e-pasts: regina.baranova@rezeknesnovads.lv.

Pagasta ofisa telpu izsoles noteikumi.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0