Publicēts 06.04.2018
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Liekņa”, Ritiņos
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Liekņa”, Ritiņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 501 0108 – sākumcena EUR 5200.00, nodrošinājums EUR 520.00, izsole 18.05.2018. plkst.10-00, pieteikšanās līdz 02.05.2018. plkst.16-00.
Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.04.2018
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Ozolmuižas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde plāno veikt 11 (vienpadsmit) koku : 7 (septiņu) bērzu, diametrs – līdz 30 cm, augstums līdz 24 m un 3 (trīs) liepu, diametrs līdz 30 cm, augstums līdz 24 m, kas atrodas Ozolmuižas pagasta Lielo Garanču kapsētas teritorijā uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes ar kadastra numuru 78780010974 un 1 (viena) bērza, diametrs 30 cm, augstums līdz 24 m, kas atrodas Ozolmuižas pagasta Ozolmuižas kapsētas teritorijā uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78780020162 izzāģēšanu. Mērķis ir atbrīvoties no bīstamiem kokiem, kas apdraud cilvēkus un vidi.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta pārvaldē (“Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes, sākot no šī gada 5.aprīļa līdz šī gada 12. aprīlim.
Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.03.2018
Automašīnas HYUNDAI TRAJET pārdošana izsolē Audriņu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli automašīnu HYUNDAI TRAJET, valsts reģistrācijas Nr.GE4027.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Audriņu pagasta pārvaldē Lidicas ielā 17, Audriņos, Audriņu pag., Rēzeknes nov., darba dienās, laiks 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, mājaslapās www.audrini.lv., www.rezeknesnovads.lv.
Apskatīt var darba dienās, laiks 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00, iepriekš zvanot pa tālruni 28722494.
Pieteikumus reģistrē Audriņu pagasta pārvaldē, līdz 03.04.2018. darba dienās, laiks 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00.
Izsole notiks Lidicas ielā 17, Audriņos, Audriņu pag., Rēzeknes nov., Audriņu pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 04. aprīlī, plkst.10.00.
Automašīnas HYUNDAI TRAJET nosacītā cena – EUR 900,00.
Nodrošinājuma nauda – 10 % no nosacītās cenas – EUR 90,00 jāieskaita Audriņu pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000014512, kontā Nr.LV35HABA0551025704678, A/S “SWEDBANK”, kods HABALV22, vai jāiemaksā Audriņu pagasta pārvaldes kasē.
Samaksa par pirkumu jāveic līdz 11.04.2018.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.03.2018
Par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka” Gaigalavas pagastā vienas telpas nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai
1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618, viena nedzīvojamā telpa 34 kv.m., ēkā ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0294 002 002, lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība (inventāra noliktava).
2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 0,08 (nulle euro, 08 centi) par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
3. Izsoles objekts – 1 (viena) telpa (telpu plānā nr.67) 2.stāvā ar kopējo platību 34m2.
4. Nomas termiņš (gadi) – 6 gadi.
5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2018.gada 28.martam, plkst.10.00, Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes telpās, adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
7. Izsoles vieta un datums – Gaigalavas pagasta pārvaldes telpas Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618, 2018.gada 28.martā, plkst.10.30.
8. Izsoles solis 0,01 EUR/m2 ( nulle euro, 01 cents).
9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Gaigalavas pagasta pārvaldes telpas, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.30 un no 13.00 līdz plkst.16.30, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64644537
10. Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldē, adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618, pie lietvedes, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv .
11. Kontaktpersona – Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvede Valentīna Puste, tālr.64644537, e-pasts: info@gaigalava.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2018
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Kaunatas pagasta iedzīvotāju ierosinājumu un teritorijas sakopšanas un bīstamu koku novākšanas nolūkos, plāno veikt 14 koku izciršanu Skadeņu kapu teritorijā. Nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 78620030098 neatrodas Rāznas nacionālā parka teritorijā, koku stumbra diametrs 45-60 cm.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un ierosinājumus Kaunatas pagasta pārvaldē, Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads; tālrunis 64667000; e-pasta adrese: info@kaunata.lv sākot no 2018.gada 19.marta līdz 2018.gada 6.aprīlim.
Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2018
Paziņojums par izīrēta valsts dzīvokļa īpašuma izsoli
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Stacija Taudejāni 2”, Skangaļos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā – sākumcena EUR 800.00, nodrošinājums EUR 80.00, izsole 26.04.2018. plkst.10-00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2018
Paziņojums par valsts dzīvokļa īpašuma izsoli
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Stacija Taudejāni 2”, Skangaļos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā – sākumcena EUR 580.00, nodrošinājums EUR 58.00, izsole 06.04.2018. plkst.11-30, pieteikšanās līdz 22.03.2018. plkst.16-00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.03.2018
Par nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” daļas nomas tiesību izsoli Gaigalavas pagastā
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0011 daļa 345,77 ha platībā, lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība : amatierzvejai - makšķerēšanai; rekreācijai-atpūtas uz ūdeņiem organizēšanai; dīķsaimniecībai un zivkopībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.02.2018
Sabiedriskā apspriešana Sakstagala pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Sakstagala pagasta pārvaldes iedzīvotāja ierosinājumu, Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā plānots veikt 2 bīstamu koku (ošu) izciršanu, kas atrodas piemājas saimniecībā ar kadastra nr. 7886 002 0400 ar diametru 45-50 cm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.02.2018
Par nekustamā īpašuma “Laucenes” būves “Aktivitāšu centrs” Ozolaines pagasta Bekšu ciemā telpu nomu saimnieciskajai darbībai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Laucenes” būves “Aktivitāšu centrs” (kad. Nr.7876 006 0242 001), Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627, 2.stāva nedzīvojamās telpas: Nr.38 (19,3 m2) un Nr.35 (18,7 m2) ar kadastra numuru 7876 006 0242 001, lietošanas mērķis – saimnieciskai darbībai.
 Lasīt vairāk