IMG_2989 (1077 x 807) Publicēts 11.08.2016
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē traktoru T-150K
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu traktoru T-150K, kura nosacītā cena ir 1920,00 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmiti euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena, nodrošinājuma nauda 192,00 (viens simts deviņdesmit divi euro 00 centi), reģistrācijas nauda 7,00 (septiņi euro 00 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.08.2016
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē traktoru JUMZ6AL
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu traktoru JUMZ6AL, kura nosacītā cena ir 400 (četri simti euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena, nodrošinājuma nauda 40.00(četrdesmit euro 00 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.08.2016
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē traktoru BELARUS82L
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – traktoru BELARUS82L, kura nosacītā cena ir 1800,00 euro (viens tūkstotis astoņi simti euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena, nodrošinājuma nauda 180,00 euro (viens simts astoņdesmit euro 00 centi_).
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.08.2016
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē autobusu SETRA S211H
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – autobusu SETRA S211H, kuras nosacītā cena ir 900,00 (deviņi simti euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena, nodrošinājuma nauda 90,00(Deviņdesmit euro 00 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.08.2016
Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu ārpus meža Nagļu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvalde paziņo, ka Nagļu ciemā plāno veikt 42 koku izciršanu, kuri ir pieauguši starp zivju inkubācijas cehu un zivju māju Nagļu ciemā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.08.2016
Paziņojums par noslēgto zemes nomas līgumu Lendžu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2016. gada 29. jūnijā ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/383 ar VAS „Latvijas dzelzceļš” par nekustamā īpašuma Stacija Cirma, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 004 0158, daļas 0,5375 ha platībā nomu pašvaldības autoceļa `6612 Ciskova-Cirmas stacija` uzturēšanas vajadzībām, nomas maksa EUR 28,00 + PVN gadā. Nomas līguma darbības termiņš – līdz 2026. gada 31. jūlijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.08.2016
Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu ārpus meža Strūžānu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvalde paziņo, ka Strūžānu ciemā plāno veikt 57 bīstamu koku izciršanu, kuri apdraud cilvēka dzīvību un traucē ciemata elektrolīnijam
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2016
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Ozolmuižas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde plāno veikt 2 (divu) koku (priežu, diametrs – 35 cm), kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0162, Jaunsaimniekos, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā (Ozolmuižas kapu teritorijā).
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2016
Paziņojums par izsoli
SIA „Strūžānu Siltums”, reģistrācijas numurs 42403006333, juridiskā adrese: Miera iela 14, Strūžāni, Rēzeknes nov., paziņo par izsoli ar augšupejošu soli:
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.07.2016
Paziņojums par noslēgto zemes nomas līgumu
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2016. gada 31. maijā ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/338 par nekustamā īpašuma „Virauda”, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7866 003 0023, daļas 0,1656 ha platībā nomu pašvaldības autoceļa `6659 valsts autoceļš – Pūriski` uzturēšanas vajadzībām, nomas maksa – par 0,5% lielāka par nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Nomas līguma darbības termiņš – līdz 2028. gada 30. maijam.
 Lasīt vairāk