Publicēts 17.03.2017
Sludinājums par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli Gaigalavas pagasta Kvāpānu dīķos
Nomas objekts – rūpnieciskās zvejas tiesību noma – 4 (četras) atļaujas (1 (viena) atļauja – 6 (seši) tīkli pa 50 m ar acs izmēru ne mazāku kā 50 mm, kopā 300 m) Kvāpānu dīķos (K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6)
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.03.2017
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Gaigalavas pagastā
Gaigalavas pagasta pārvalde paziņo, ka 2017. gadā plāno nozāģēt 98 kokus (t.sk.: 28 –osis, 21-liepa, 1-papele, 17- bērzs, 23 –kļava, 7- vītols, 1-goba , koku apkārtmērs no 20-60 cm), kuri atrodas valsts autoceļa V556 Dziļāri-Gaigalava-Darvaskalns (kadastra apzīmējums 7854 005 3005) posmā Gaigalavas pagasta centrā: Bikavas un Gaigalavas ciemā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.03.2017
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai
1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7862 005 0303, lietošanas mērķis – skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.02.2017
Par nekustamā īpašuma izsoli Čornajas pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības nekustamais īpašums “Skola” ar kadastra numuru 7846 003 0300, kas sastāv no neapdzīvojamas ēkas (skolas ēka) 974,5 m² kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0052 006 un zemes gabala 0,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0300, adrese: Ratnieki, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.02.2017
Paziņojums par cirsmu Nr. 67 un Nr. 68 izsoli Gaigalavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu Nr. 67 un Nr. 68, kas atrodas nekustamā īpašumā “Soču mežs” Nr.7854 003 0041, Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.02.2017
Paziņojums par cirsmu Nr. 67 un Nr. 68 izsoli Gaigalavas pagastā
 Lasīt vairāk
DSCN0144 Publicēts 03.02.2017
Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai
Izsludināta publiskā apspriešana par tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūvi Rāznas Nacionālajā parkā, Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciemā. Būvniecības ieceres apskates vieta un laiks: Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde, Atbrīvošanas alejā 81, (pasta ēkā), ieeja no Brāļu Skrindu ielas, 3. stāvā (301. un 302. kab.) LV-4601) darba dienās no 08:00 – 11:45 un 12:30 – 16:30.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2017
Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību objektam “Tūrisma un dabas takas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas nacionālajā parkā”
Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) 2016.gada 21.decembrī saņemts būvprojekts minimālā sastāvā “Tūrisma un dabas takas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas nacionālajā parkā”, kad.Nr.7846 007 0150, Čornajas pag., Rēzeknes nov., būvniecības ierosinātāja Rēzeknes novada pašvaldība, reģ.Nr.90009112679. Būvprojekta vadītāja Liene Līce, sert.Nr.1-00049.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.01.2017
Paziņojums par nekustamā īpašuma Kaunatas pagastā izsoli
Latgales apgabaltiesas 31. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, reģistrācijas Nr. LV15055811479, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Ivetai Elksnei piederošo nekustamo īpašumu Kapitelis, kas atrodas Kaunatas pag., Rēzeknes nov., kadastra Nr.7862 009 0065.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.01.2017
Paziņojums par zemes nomas līguma noslēgšanu Lendžu pagastā, īpašumā „Līdumi”
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2016. gada 14. decembrī ir noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/30 par nekustamā īpašuma „Līdumi”, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 002 0012, daļas 0,144 ha platībā nomu pašvaldības autoceļa `6606 Ceplīši – Brusova` uzturēšanas vajadzībām, nomas maksa – par 0,5% lielāka par nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Nomas līguma darbības termiņš – līdz 2028. gada 13. decembrim.
 Lasīt vairāk