Publicēts 09.05.2018
Automašīnas HYUNDAI TRAJET pārdošana atkārtotā izsolē Audriņu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli automašīnas HYUNDAI TRAJET, valsts reģistrācijas Nr.GE4027.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2018
Paziņojums par koku izciršanu Griškānu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt viena vītola ar 2 stumbriem izciršanu Staroščiku kapsētā Staroščiku ciemā (kadastrālais apz. 7856 003 0367). Šis sausais koks apdraud cilvēku drošību un krītot var sabojāt kapu pieminekļus. Bīstamais koks atrodas uz zemes, kas pieder Rēzeknes novada pašvaldībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.05.2018
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Kultūras nams” Stružānu pagastā četrpadsmit telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma Kultūras nams, Miera iela 14, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.7894 002 0112 001 telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0112 001 003, trīspadsmit telpas (telpu plānā nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) 1.stāvā ar kopējo platību 143,4 m2 (viens simts četrdesmit trīs komats četri kvadrātmetri), un telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0112 001 004 vienu telpu (telpu plānā nr.1) 1.stāvā ar kopējo platību 16,3 m2 (sešpadsmit komats trīs kvadrātmetri), kopējā platība 159.70 m2 , lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.04.2018
Izsludināta sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Feimaņu pagasta teritorijā
Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt:
Feimaņu ciemā, kad.apz. 7852 006 0137, 2 (divu) ošu izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem kokiem Feimaņu ciemā. Šie koki atrodas uz zemes, kas pieder daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.1 dzīvokļu īpašniekiem.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē („Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads) zvanot pa telefonu 64644892, 20223650 vai rakstot uz e-pastu info@feimani.lv, sākot no 2018.gada 14.maija.
Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.04.2018
Atkārtots paziņojums par sabiedrisko apspriešanu Kaunatas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Kaunatas pagasta iedzīvotāju ierosinājumu, kā arī teritorijas sakopšanas, bojātu, videi un cilvēkiem draudošu un bīstamo koku novākšanas nolūkos plānots veikt 18 koku izciršanu Skadeņu kapu teritorijā: 7 bērzi diametrā 30-70cm; 8 apses diametrā 25-70cm; 2 egles diametrā 60-70cm; 1 priede diametrā 50cm. Nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 78620030098 neatrodas Rāznas Nacionālā parka teritorijā. Ierosinājumus lūdzam iesniegt Kaunatas pagasta pārvaldei no 27.04.2018. līdz 11.05.2018., e-pasts: info@kaunata.lv; tālr.64667000.”
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2018
Par nekustamā īpašuma atkārtotu izsoli Pušas pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības nekustamais īpašums „Muzejs” ar kadastra Nr. 7880 004 0312, kas sastāv no: zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0312 – 0,21 ha platībā un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0312 001, kas atrodas adresē: Pilskalna iela1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2018
Nekustamā īpašuma “Jaunaudzes 1″ izsole
Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde paziņo, ka 2018. gada 20. jūnijā plkst.10.00 Ilzeskalna pagasta pārvaldes telpās, adrese: Centra iela 1, Ilzeskalna, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunaudzes 1” ar kadastra numuru 7858 002 0126 mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā un saņemt Ilzeskalna pagasta pārvaldē pie lietvedes, adrese: Centra iela 1, Ilzeskalna, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2018. gada 19.jūnijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.04.2018
Par koku izciršanu Silmalas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde paziņo, ka sakarā ar gājēju celiņa celtniecību Silmalas pagasta Gornicas ciemā plānots veikt 59 koku izciršanu, kas atrodas Gornicas ciema centrā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.04.2018
Par nekustamā īpašuma „Laucenes 3” pārdošanu mutiskā izsolē
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašuma „Laucenes 3”, Tēviņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads ar kadastra Nr.7876 001 2559.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.04.2018
Telpu nomas tiesību izsole Lūznavas pagasta Lūznavā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Telpu nomas tiesību izsole Lūznavas pagasta Lūznavā Pils iela 8 telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts – ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pagrabtelpas, kopplatībā – 66,9 m2 ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 001, adrese: Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4627, lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
 Lasīt vairāk