Publicēts 21.07.2016
Paziņojums par noslēgto zemes nomas līgumu
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2016. gada 20. aprīlī ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/220 par nekustamā īpašuma „Palermo”, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7866 003 0079, daļas 0,1512 ha platībā nomu pašvaldības autoceļa `6659 valsts autoceļš – Pūriski` uzturēšanas vajadzībām, nomas maksa – par 0,5% lielāka par nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Nomas līguma darbības termiņš – līdz 2028. gada 19. aprīlim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.07.2016
Par nekustamā īpašuma izsoli Rikavas pagastā
Publicējamā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7882 007 0364, kas atrodas „Jaunības iela 17” , Rikava, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā izsoli
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.06.2016
Nautrēnu pagasta pārvalde izsludina sabiedrisko aptauju par koku izciršanu Sārņu kapsētā
Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvalde paziņo, ka tiek plānots veikt Sārņu kapsētas 60 (sešdesmit) koku izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem, cilvēkus un vidi apdraudošiem kokiem kapu teritorijā. Koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 005 0175. Par koku ciršanu kapsētas teritorijā Nautrēnu pagasta pārvaldē saņemts kapsētā apbedīto piederīgo ierosinājuma lūgums.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.06.2016
Pagarināts termiņš izsludinātajai sabiedriskajai apspriešanai par koku izciršanu Mākoņkalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienība „Mākoņkalna pagasta pārvalde„ dara zināmu, ka Mākoņkalna pagasta pārvalde, pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem, plāno veikt 5 koku (bērzi 2 gab., priedes 2 gab., liepa 1 gab.) ciršanu Vecstašuļu kapos ar kadastra apzīmējumu 7872 004 0109 un 11 koku (1 bērzs un 10 priedes), kā arī ciršanu Krievu Viraudas kapos ar kadastra apzīmējumu 7872 010 0111. Cērtamie koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienības „Mākoņkalna pagasta pārvaldes„ tiesiskā valdījumā esošās zemes Mākoņkalna pagastā. Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienībā Mākoņkalna pagasta pārvaldē, Skolas ielā 3, Lipuškos, Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā pie lietvedes līdz 2016. gada 15. jūlijam. (kontakttel.: 64646741, 29163241)
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.06.2016
Kaunatas pagasts izsludina sabiedrisko aptauju par koku izciršanu Barku kapsētā
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde paziņo, ka tiek plānots veikt Barku kapsētas 10 (desmit) koku izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem, cilvēkus un vidi apdraudošiem kokiem kapu teritorijā. Koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0220. Par koku ciršanu kapsētas teritorijā Kaunatas pagasta pārvaldē saņemts kapsētā apbedīto piederīgo ierosinājuma iesniegums.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.05.2016
Par koku ciršanu ārpus meža Silmalas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Silmalas pagasta iedzīvotāju ierosinājumu, Silmalas pagasta Sprindas kapsētā plānots veikt 18 koku izciršanu: 8 bērzi ar stumbra diametru 32, 39, 50, 39, 43, 45, 46, 59 cm, 7 priedes ar stumbra diametru 38, 73, 57, 59, 50, 36, 65 cm, 3 egles ar stumbra diametru 26, 45, 43 cm, koku augstums 26 m.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.05.2016
Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Lūznavas pagastā
Rēzeknes novada Lūznavas pagasta pārvalde paziņo, ka Rēzeknes novada pašvaldība kā pasūtītājs realizē būvprojektu „Lūznavas muižas parka labiekārtošana Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā”, kurā paredzēta sešpadsmit (16) Lūznavas parkā augošo koku nozāģēšana gar Pils ielu, lai pavērtu skatu uz Lūznavas muižu:
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.05.2016
Ozolaines pagasta pārvalde izsludina sabiedrisko apspriešanu par koku izciršanu kapsētās
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde paziņo, ka tiek plānots veikt 57 (piecdesmit septiņi) bīstamo koku izciršanu Ozolaines pagasta kapsētās ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem kokiem. Koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem:
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.05.2016
Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Kantinieku pagasta kapsētās
Sakstagala pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt Pauru kapos 7 (septiņu), Zjabku kapos 7 (septiņu) koku izciršanu ar mērķi atbrīvoties bīstamiem kokiem pie kapu vietām. Šie koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7860 003 0195; 7860 002 0128.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta no 2016. gada 5. maija līdz 2016. gada 16. maijam saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošo Noteikumu Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” III nodaļu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.05.2016
Sabiedriskā aptauja par koku izciršanu Kaunatas pagasta Veresovkas kapos tiek pagarināta līdz 28. maijam
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde paziņo, ka tiek plānots veikt Veresovkas kapsētas 10 (desmit) koku izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem, cilvēkus un vidi apdraudošiem kokiem kapu teritorijā. Koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1138. Par koku ciršanu kapsētas teritorijā Kaunatas pagasta pārvaldē saņemts kapsētā apbedīto piederīgo ierosinājuma iesniegums.
 Lasīt vairāk