Paziņojums par cirsmu izsoli Gaigalavas pagastā

Publicēts 05.02.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Soļupes starpgabals” (Nr.78540090193), Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā:

Cirsma Nr. Kvartāls Platība, ha Nogabals Krāja, m3 Cirtes veids

1

1

1,9

1

388

Kailcirte

2

1

0,1

2

34

Kailcirte

3

1

0,8

6

238

Kailcirte

1

1

0,5

12

64

Sanitārā cirte

2

1

0,1

11

10

Sanitārā cirte

Kopā

-

3,4

-

734

-

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvedes kabinetā, Rēzeknes ielā 2, Gaigalavā, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz 16.30, vai elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Objekta apskate saskaņojama pa tel.28307848.

Pieteikumu reģistrācija pie Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvedes Rēzeknes ielā 2, Gaigalavas pagastā līdz 2018. gada 5. marta plkst. 9.30.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes sēžu zālē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalavas pagastā 2018. gada 5. martā plkst. 10.00.

Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir 8130,00 euro, nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 813,00 euro, izsoles solis – 100,00 euro.

Nodrošinājuma summa jāieskaita Gaigalavas pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000025304, AS „SEB banka” kontā Nr.LV21UNLA0050019825042, kods:UNLALV2X. Maksājuma mērķī jānorāda: „Nodrošinājuma summa nekustamā īpašuma „Soļupes starpgabals” cirsmu izsolei ”.

Nosolītā summa jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas.

Informācija pa tālruņiem 64644537, 26334750, 28307848, vai e-pastu: info@gaigalava.lv

Izsoles noteikumi
Pielikums
Paziņojums par cirsmas izsoles rezultātiem

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0