Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Beilo” Stoļerovas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 06.04.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 2. aprīļa sēdes (protokols Nr.10, 4.§, 3.punkts) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Beilo” atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība  “Stoļerovas pagasta pārvalde” paziņo par nekustamā īpašuma “Beilo”, kas atrodas Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā ar kadastra Nr. Nr. Nr.7892 001 0047, kurā sastāvā ietilpst zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7892 001 0047 ar platību 3,98 ha un 7892 001 0133 ar platību 2,10 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt informāciju Stoļerovas pagasta pārvaldē pie lietvedes Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasta pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.00, līdz 2020.gada 20.maijam. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29423522 līdz 2020. gada 20. maijam. Pieteikumu reģistrācija izsolei notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ‘’Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība „ Stoļerovas pagasta pārvalde”, lietvedībā: Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads līdz 2020.gada 20.maijam plkst. 16.00.

Izsole notiks Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasta pārvaldes telpās 2020.gada 21.maijā plkst. 13.00. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 13 600,00 ( trīspadsmit tūkstoši seši simti euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis ir EUR 130,00 (viens simts trīsdesmit euro, 00 centi).

Nosolītājam piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2020.gada 1.jūnijam ar pārskaitījumu.

Informācija pa tālruņiem 64644192; 29423522, vai e-pastu: info@stolerova.lv .

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0