Informācija par telpas nomas līguma pārjaunošanu

Publicēts 28.04.2020

Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 6. februāra lēmumu (protokols Nr.5, 9.§) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, telpas nomas līguma pārjaunošanu”, 2020. gada 7. februārī ir noslēgts telpas nomas pārjaunojuma līgums Nr.8.7.2/125 ar SIA “Coffee Master”, reģ.Nr.50003950501, juridiskā adrese: Ūnijas iela 11A, Rīga, LV-1039, nomā nododot nedzīvojamās telpas Nr.001-16 daļu ar kopplatību 1,00 m2, kura atrodas adresē: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, būvē ar kadastra apzīmējumu 2100 008 0616 001, nomas maksa EUR 14,47 m²/mēnesī (bez PVN). Objekta iznomāšanas mērķis – pārtikas (kafijas) automāta izvietošana. Nomas līguma termiņš noteikts no 2020. gada 7. februāra līdz 2026. gada 6. februārim.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0