Paziņojums par cirsmu izsoli Silmalas pagastā

Publicēts 03.04.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Silmalas pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Rēzeknes pašvaldībai piederošo kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamajos īpašumos “Ružinas kapsēta”, Antonopoles kapsēta”, “Prezmas kapsēta” Silmalas pagastā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26568623.

Iesniegtos pieteikumus reģistrē Silmalas pagasta pārvaldes lietvedībā līdz 24.04.2020. plkst.9.00.

Izsole notiks Saules ielā 4, Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2020. gada 24. aprīlī, plkst.9.00.

Nodrošinājuma nauda – 10 % no cirsmas nosacītās cenas, t.i. EUR 578,88 (pieci simti septiņdesmit astoņi euro 88 centi) un reģistrācijas maksa – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi) jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” Silmalas pagasta pārvaldes, reģ.Nr. 40900027426, AS „SWEDBANK” kontā Nr. LV31HABA0551046064371, kods HABALV22.

Samaksa par pirkumu jāveic līdz 01.05.2020.

Izsoles noteikumi

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0