Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Rāznas iela 38”, Kaunatā telpu nomas tiesību izsoli skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai

Publicēts 23.03.2020

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Rāznas iela 38”, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7862 505 0036 daļa, kas sastāv no nedzīvojamām telpām Nr.1 un Nr.3 daļas 2,3 m2, ar kopplatību 10,3 m2 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303 003, lietošanas mērķis – skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs – 1,17 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).

3. Izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Rāznas iela 38”, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7862 505 0036 daļa, kas sastāv no nedzīvojamām telpām Nr.1 un Nr.3 daļas 2,3 m2, ar kopplatību 10,3 m2 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303 003.

4. Nomas termiņš – 6 gadi. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 2. aprīlim, plkst.11.00, Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldes ēkā, grāmatvedībā, adrese: Rāznas ielā 38, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4622.

6. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (pirmā).

7. Izsoles vieta un datums – Rāznas iela 38, Kaunatas pagasta pārvaldes telpas, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 2020. gada 2. aprīlis, plkst.11.00.

8. Izsoles solis 0,10 EUR /m2 ( nulle euro 10 centi).

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64667002.

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienībā “Kaunatas pagasta pārvalde”, Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, grāmatvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

11. Kontaktpersona – Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs, tālr.64667000 vai mob. tālr.29224840, e-pasts; sergejs.basmakovs@kaunata.lv.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0