Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jumītis” Stoļerovas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 20.03.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 19. marta sēdes (protokols Nr.8, 7.§) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jumītis”, atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Stoļerovas pagasta pārvalde” paziņo par nekustamā īpašuma “Jumītis”, kas atrodas Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā ar kadastra Nr.7892 002 0269, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.7892 002 0269 platība 0,8582 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt informāciju Stoļerovas pagasta pārvaldē pie lietvedes Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasta pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.00, līdz 2020. gada 29. aprīlim. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29423522 līdz 2020. gada 29. aprīlim. Pieteikumu reģistrācija izsolei notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ‘’Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība „ Stoļerovas pagasta pārvalde”, lietvedībā: Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads līdz 2020. gada 29. aprīlim plkst. 16.00.

Izsole notiks Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasta pārvaldes telpās 2020. gada 30. aprīlī plkst. 13.00. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 2227,00 ( divi tūkstoši divi simti divdesmit septiņi euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis ir EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi).

Nosolītājam piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 11. maijam ar pārskaitījumu.

Informācija pa tālruņiem 64644192; 29423522, vai e-pastu: info@stolerova.lv .

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0