Nekustamā īpašuma “Brālīši” mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Publicēts 01.04.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Nautrēnu pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Brālīši” ar kadastra Nr.6876 003 0057.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 003 0057, platība 2,72 ha. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29203135 vai 64628805 līdz 2020. gada 5. maijam. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Reģistrēties var elektroniski, nosūtot pieteikumu par dalību izsolē uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes ”Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības ” Nautrēnu pagasta pārvalde” e-pastu: nautreni.pag@e-apollo.lv līdz 2020. gada 5. maijam plkst. 16.30. Tālrunis uzziņām par dokumentu iesniegšanu dalībnieku reģistrācijai izsolē- 64628805.

Izsole notiks Nautrēnu pagasta pārvaldes telpās pēc adreses: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads 2020. gada 6.maijā, plkst.10.00. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 4343,77, izsoles solis – EUR 100,00. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 15,00 un nodrošinājuma nauda EUR 434,38 jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027430, AS SWEDBANK norēķinu kontā Nr.LV44HABA0551046048229, kods HABALV22 līdz reģistrācijai izsolē. Nosolītājam piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto nekustamo īpašumu jāsamaksā līdz 2020. gada 20. maijam ar pārskaitījumu.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0