Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Kultūras nams” Stružānu pagastā četrpadsmit telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai

Publicēts 07.05.2018

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Kultūras nams, Miera iela 14, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.7894 002 0112 001 telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0112 001 003, trīspadsmit telpas (telpu plānā nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) 1.stāvā ar kopējo platību 143,4 m2 (viens simts četrdesmit trīs komats četri kvadrātmetri), un telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0112 001 004 vienu telpu (telpu plānā nr.1) 1.stāvā ar kopējo platību 16,3 m2 (sešpadsmit komats trīs kvadrātmetri), kopējā platība 159.70 m2 , lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 0,20 (nulle euro, 20 centi) par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

3. Izsoles objekts – trīspadsmit telpas (telpu plānā nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) 1.stāvā ar kopējo platību 143,4 m2 (viens simts četrdesmit trīs komats četri kvadrātmetri), un telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0112 001 004 vienu telpu (telpu plānā nr.1) 1.stāvā ar kopējo platību 16,3 m2 (sešpadsmit komats trīs kvadrātmetri), kopējā platība 159.70 m2 .

4. Nomas termiņš (gadi) – 6 gadi.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2018. gada 10. maijam, plkst.10.00,

Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvaldes telpās, adrese: Miera iela 14A, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643.

6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

7. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvaldes telpās, adrese: Miera iela 14A, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643, 2018.gada 10.maijā, plkst.10.30.

8. Izsoles solis 0,01 EUR/m2 ( nulle euro, 01 cents).

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Miera iela 14, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.30 un no 13.00 līdz plkst.16.30, iepriekš sazinoties ar Stružānu pagasta pārvaldes lietvedi Silviju Igauni (t.64667552) un vienojoties par apskates laiku un norisi.

10. Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvaldē, adrese: Miera iela 14A, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643., pie lietvedes, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv .

11. Kontaktpersona – Stružānu pagasta pārvaldes lietvede Silvija Igaune, tālr.64667552, e-pasts: info@struzani.lv.

Izsoles noteikumi

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0