Par nekustamā īpašuma „Laucenes 3” pārdošanu mutiskā izsolē

Publicēts 20.04.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašuma „Laucenes 3”, Tēviņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads ar kadastra Nr.7876 001 2559.

Izsoles laiks un vieta – 2018. gada 24. maijs, plkst.13.00 Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvaldē, „Lazdas”, Balbišos (2. stāvs, 205. telpa).

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta – „Laucenes 3”, Tēviņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7876 001 2559.

Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – EUR 3000, 00 (trīs tūkstoši euro 00 centi).

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0