Par nekustamā īpašuma atkārtotu izsoli Pušas pagastā

Publicēts 25.04.2018

Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības nekustamais īpašums „Muzejs” ar kadastra Nr. 7880 004 0312, kas sastāv no: zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0312 – 0,21 ha platībā un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0312 001, kas atrodas adresē: Pilskalna iela1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads.

Nekustamā īpašuma „Muzejs” nosacītā cena 6400.00 EUR (seši tūkstoši četri simti euro 00 centi).

Izsoles solis – 100,00 EUR(viens simts euro 00 centi)

Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2018. gada 22. maijam plkst.9:00 Pušas pagasta pārvaldē, Parka ielā 1, Pušā, Pušas pagastā, pagasta pārvaldes kasieres-lietvedes kabinetā.

Izsoles veids – mutiska atkārtota izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles vieta un datums –Pušas pagasta pārvalde, Parka ielā 1, Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā 2018. gada 22. maijā plkst.10:00

Izsoles reģistrācijas maksa – nav.

Izsoles nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas jāieskaita Maltas pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr. 90000048449 AS Swedbank, bankas kods HABALV2X, kontā LV 03HABA0551031900644.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās līdz 2018. gada 21. maijam.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Pušas pagasta pārvaldes kasieres-lietvedes kabinetā, Parka ielā1, Pušā, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

Kontaktpersona: Pušas pagasta pārvaldes vadītājs Viktors Afanasjevs, tālrunis 25444094

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0