Informācija par telpu nomas līguma pārjaunošanu Gaigalavas pagastā

Publicēts 13.03.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Gaigalavas pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 5.marta lēmumu (protokols Nr.7, 11.§) “Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Gaigalavā, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas līguma pārjaunošanu”, 2020. gada 11. martā ir noslēgts telpu nomas pārjaunojuma līgums Nr.8.7.2/172 ar saimnieciskās darbības veicēju M. Vabali, nomā nododot telpas komercdarbībai 27,8 m2 platībā, nomas maksa EUR 0,35m²/mēnesī (bez PVN) un koplietošanas telpas 32,35m2 platībā, nomas maksa EUR 0,12m²/mēnesī (bez PVN), kuras atrodas adresē: Skolas ielā 3, Gaigalavā, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads būvē ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0288 009. Objekta iznomāšanas mērķis – frizētavas darbības nodrošināšanai. Nomas līguma termiņš tiek noteikts no 2020. gada 11. marta līdz 2026. gada 10. martam.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0