Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma telpu nomas izsoles rezultātiem Rikavas pagastā

Publicēts 20.02.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Rikavas pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumu ”Nekustamā īpašuma “Skolas iela 5, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads” ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0309 daļas 1284,40m2 un ar to funkcionāli saistītas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0309 daļas, nomas tiesību izsoles kārtību komercdarbībai.” (protokols Nr.28,10.§), 2020. gada 10. janvāra izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.1, 2020. gada 17. februārī ir noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.8.7.1/139, nomā nododot nekustamā īpašuma “Skolas iela 5, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads” ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0309 daļas 1284,40m2 un ar to funkcionāli saistītas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0309 daļu. Īpašuma telpu nomas nosolītā cena ir EUR 0,135 par 1m2 bez PVN. Līgums stājas spēkā ar 17.02.2020. un ir spēkā līdz 16.02.2025.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0