Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Bāka” nomas izsoles rezultātiem Gaigalavas pagastā

Publicēts 13.03.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Gaigalavas pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 6. februāra lēmumu ”Par nekustamā īpašuma “Bāka” ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0087 un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78540010011 daļas Gaigalavas pagastā nomas tiesību izsoli komercdarbībai” (protokols Nr.5,10.§), 2020. gada 18. februāra izsoles rezultātiem un Rēzeknes novada domes 2020. gada 5. marta lēmumu ”Par nekustamā īpašuma “Bāka” ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0087 un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78540010011 daļas Gaigalavas pagastā nomas tiesību pretendenta maiņu” (protokols Nr.7,9.§), 2020. gada 11. martā ir noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.8.7.2/173 ar SIA “VLAKON”, nomā nododot nekustamo īpašumu “Bāka” ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0087 un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78540010011 daļu 250 ha platībā. Visa objekta nomas nosolītā cena ir EUR 308,00 mēnesī bez PVN. Nomas objekta nomas termiņš noteikts no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2032. gada 31. martam.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0